ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2007/2008


>>DALEJ<<
POŻEGNIANIE ABSOLWENTÓW


>>DALEJ<<
WYCIECZKA SAMORZˇDU


      Tradycyjnie pod koniec roku szkolnego w-ce dyr. Iwona Rzańska zorganizowała wycieczkę dla uczniów, którzy w szczególny sposób wyróżnili się reprezentuj±c szkołę w konkursach, zawodach sportowych i różnego typu uroczysto¶ciach.
      W tym roku, 13 czerwca uczniowie miło spędzili dzień w Rogowie, w Parku Dinozaurów. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwały panie: mgr Anna Jaworska (opiekun Samorz±du Uczniowskiego) i mgr Justyna Pilecka- Zouaidia (nauczyciel naszej ,,trójeczki''). ,,Kwiat'' naszej szkoły - uczniowie potrafili poł±czyć naukę (dzieje prehistoryczne) z rozrywk± na placu zabaw. Wszystkim bardzo smakowały lody zafundowane przez Samorz±d Uczniowski

Opracowała: Iwona Rzańska

>>DALEJ<<
SPOTKANIE Z BISKUPEM


      Dnia 10 czerwca 2008 r. zago¶cił w szkole biskup Wojciech Polak. Szanownemu go¶ciowi towarzyszył kapelan oraz proboszcz parafii pod wezwaniem ¶w. Ducha-ksi±dz dziekan Eugeniusz ¦liwa. Go¶cie zostali uroczy¶cie powitani przez dyrekcję, grono pedagogiczne i uczniów naszej szkoły.
      Zgromadzona na sali gimnastycznej społeczno¶ć szkolna przywitała szanownych go¶ci kwiatami oraz występami artystycznymi, przygotowanymi przez pani± Ewę Modersk±, Joannę Kanię, Henrykę Piwońsk± oraz Hannę Krzywonos. Na tle pięknej dekoracji wykonanej przez pani± Wandę Bukowsk±, Ewę szturmańsk±, Justynę Dalek± i Dorotę Zieniuk, uczniowie zaprezentowali go¶ciom swoje recytatorskie, muzyczne, taneczne oraz wokalne talenty. Po wysłuchaniu wierszy, obejrzeniu tanecznych i muzycznych występów, Jego Ekscelencja wygłosił krótkie przemówienie, w którym zwrócił uwagę na wytrwało¶ć i ciężk± pracę w d±żeniu do celu. Podziękował wszystkim za serdeczne przyjęcie.
      Wizyta zakończyła się spotkaniem z dyrekcj± i nauczycielami w stołówce szkolnej. Jego Ekscelencja opu¶cił mury szkoły otoczony ¶piewem dzieci, co wzruszyło i mile zaskoczyło go¶cia.

Opracowała:Dominika Strykowska


>>DALEJ<<
DYSKOTEKA SZÓSTOKLASISTÓW

>>DALEJ<<
OSTATNIA WYCIECZKA W TRZECIEJ KLASIE!

      05 czerwca 2008 r. uczniowie klasy 3a (wychowawca Iwona Rzańska) i klasy 3b (wychowawca Katarzyna Frankowska) odwiedzili jedyny w Polsce ogród zoologiczny typu Safari.
      Przejeżdżaj±c przez zoo autokarem ogl±dali dzikie zwierzęta. W sektorze Ameryki Południowej przygl±dali się lamom, osłom domowym, strusiom Nandu. W sektorze sawanny afrykańskiej, dzieci widziały z bliska zebry, watusi, antylopy największe na ¶wiecie Elandy, antylopy Defassa. W kolejnym sektorze (step Mongolii) spotkały dzikie osły - Kułany, jaki i wielbł±dy. W sektorze Azji przygl±dały się zwierzętom indyjskim i afrykańskim. Podziwiały antylopy Garna, antylopy Blesbok i bydło stepowe węgierskie. Następnie dzieci spacerowały po tzw. ,,małym zoo''. Tutaj widziały wiele ciekawych zwierz±t, takich jak: alpaki, kózki karłowate, pekari, antylopy koby nilowe, kangury Genetta, emu, dingo, lwy, małpy i różne gatunki ptaków. Ogromn± rado¶ć sprawiała dzieciom możliwo¶ć bliskiego kontaktu z oswojonymi zwierzętami. Dzieci wchodziły do zagrody z kózkami i alpakami. Cieszyły się, że mog± je karmić i głaskać. Fotografowały się z dumnie spaceruj±cym pawiem.
      Kolejne, pełne wrażeń chwile, uczniowie spędzili w Arkadzie Rozrywki i Zabawy. Do woli (bez dodatkowych opłat) jeĽdzili na o¶miu karuzelach i ¶lizgach. Zabawę mieli przedni±! Mamy nadzieję, że dzień spędzony w ZOO Safari w ¦wierkocinie długo pozostanie w ich pamięci.

Opracowała: Iwona Rzańska

>>DALEJ<<
PUSZCZA ZIELONKA

      03 czerwca 2008 r. w przepiękny jeszcze wiosenny dzień uczniowie z klasy II a i III a wraz ze swoimi wychowawcami wybrali się na wycieczkę do ARBORETUM mieszcz±cego się w PUSZCZY ZIELONCE.
      Organizatorem wycieczki była p. M. Bartkowiak - wychowawczyni klasy II a. Towarzyszyły jej p. dyr. B. Gruszczyńska i p. dyr. I. Rzańska.
      Zaopatrzeni w aparaty fotograficzne i wspaniała humor wyruszyli w trasę, aby poznać walory widokowo-przyrodnicze arboretum le¶nego. Wzięli udział w zajęciach dydaktycznych z zakresu hodowli i użytkowania lasu. Po zajęciach przeprowadzonych przez pracownika Akademii Rolniczej z Poznania mali przyrodnicy odpoczywali na placu zabawi boisku do piłki nożnej. Posilali się wspaniałymi drożdżówkami, plackami upieczonymi przez rodziców kl. II a i III a.
      Gdy zmęczenie wzięło górę autokarem wrócili do RogoĽna. Było ODLOTOWO!!!

>>DALEJ<<
ODWIEDZINY PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW

>>DALEJ<<
FESTYN RODZINNY 2008>>DALEJ<<
TURNIEJ KLAS PIERWSZYCH

      30 maja 2008r. na boisku naszej szkoły odbył się TURNIEJ WIEDZY I UMIEJĘTNO¦CI KLAS PIERWSZYCH, który dla swoich uczniów zorganizowały i przeprowadziły wychowawczynie tych klas.
      Dzieci rywalizowały w konkurencjach sportowych, ale także popisywały się wiedz± zdobyt± dotychczas w szkole. W zmaganiach brali udział wszyscy uczniowie poszczególnych klas pierwszych. Walka była zacięta i wyrównana. W rezultacie tytuł ,,Klasa na medal'' i puchar przechodni zdobyła klasa Ia (wychowawczyni - p. Katarzyna Dolata). Wszystkie dzieci otrzymały pami±tkowe medale i drobne upominki, ale najważniejsza była wspólna, wspaniała zabawa.

Opracowała:Sławomira Mickiewicz

Dzień Matki w klasie IIIa

>>DALEJ<<
SUKCES MICHASI Z VB

      W ramach programu ,,Wielkopolska bez papierosa'' Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu ogłosił konkurs pod hasłem ,,Palić, nie palić - oto jest pytanie?''adresowany do uczniów klas V szkół podstawowych.
      W tym roku zadani konkursowe polegało na przygotowaniu prezentacji mul-imedialnej dotycz±cej zapobiegania palenia tytoniu. Prezentacja miała lansować niepalenie i dostarczać informacji na temat szkodliwo¶ci palenia i pozytywnych aspektów niepalenia.
      W etapie powiatowym I miejsce zdobyła prezentacja Michaliny Kowali z klasy VB naszej szkoły i ta praca reprezentowała nasz powiat w etapie wojewódzkim.
      28 maja 2008 roku w Multikinie w Poznaniu odbył się finał wojewódzki.

Prezentacja multimedialna Michasi znalazła się w czołówce. Została laureatk±.

      Całe spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze. Laureatów i finalistów nagrodzono wspaniałymi nagrodami. Były to: MP4, encyklopedie, sprzęt sportowy i turystyczny. Ich fundatorami byli: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu, Wielkopolski Kurator O¶wiaty i Wielkopolskie Centrum Onkologii.
Na imprezie pokazano wyróżnione prezentacje, był poczęstunek i film pt. ,,Ratatuj''.

DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ

25 ROCZNICA ¦WIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KS. EUGENIUSZA ¦LIWY

      Dnia 19 maja 2008 r. ks. Eugeniusz ¦liwa obchodził Jubileusz ¦więceń Kapłańskich. 25 maja o godz. 12.00 odprawił Mszę ¶w. dziękczynn± za dar powołania kapłańskiego. Po Mszy ¶w. dzieci z naszej szkoły jako życzenia przedstawiły montaż słowno - muzyczny, który przygotowały Aldona Bartkowiak i Joanna Kania.>>DALEJ<<
KONKURS WIEDZY INFORMATYCZNEJ

      15 maja 2008 r. odbył się etap szkolny Konkursu Wiedzy Informatycznej Uczniów Klas VI. W konkursie wzięło udział dwunastu szóstoklasistów - po trzech przedstawicieli każdej klasy wyłonionych w klasowych eliminacjach. Najlepszymi informatykami w szkole, w¶ród swoich rówie¶ników okazali się:

            Bartłomiej Działo - klasa VI c - I miejsce
            Jacek Kania - klasa VI c - II miejsce
            Roma Król - klasa VI a - III miejsce

      19 maja 2008 r. odbył się Gminny Konkurs Wiedzy Informatycznej zorganizowany przez Szkołę Podstawow± nr 2 w RogoĽnie, w którym Jacek Kania zaj±ł II, a Bartek Działo V miejsce. Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
>>DALEJ<<
GORAJ


>>DALEJ<<
SUKCES SZYMONA

      Podczas Dnia Unii Europejskiej w SP3 w RogoĽnie, cała społeczno¶ć szkolna dowiedziała się o sukcesie Szymona GuĽlińskiego, który w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego, doszedł aż do etapu wojewódzkiego. Odbył się on w Poznaniu. W¶ród 49 uczniów z województwa wielkopolskiego i lubuskiego Szymon zaj±ł 20 miejsce. Jest to już drugi osoba z tej szkoły, której udało się zaj¶ć tak wysoko (w ubiegłym roku Magda Magiera, obecnie uczennica Gimnazjum zajęła 10 miejsce). Gratulujemy sukcesu Szymonowi oraz opiekunowi Marlenie Garsteckiej.KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

      Dnia 13 maja w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Wzięły w nim udział 4 szkoły: Szkoła Podstawowa z Budziszewka, Szkoła Podstawowa z Prusiec, Szkoła Podstawowa z Go¶ciejewa, oraz Szkoła Podstawowa nr 3 z RogoĽna. W zwi±zku z trudn± dla tak młodych uczniów tematyk±, jak± jest Unia Europejska, organizatorki (Marlena Garstecka, Renata Piechowiak) opracowały materiały, które otrzymały wszystkie szkoły. W ten sposób szanse wszystkich uczestników były wyrównane.

      I miejsce zaj±ł Patryk Gomulec z SP w Go¶ciejewie,
      II miejsce Radosław Wilczek z SP3 w RogoĽnie,
      III miejsce Tomasz Zjawiński z SP w Go¶ciejewie.

Po rozwi±zaniu testu wszyscy uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek. Laureatów nagrodzono ksi±żkami o Unii Europejskiej a pozostali uczniowie otrzymali dyplomy za udział w konkursie. Jak podkre¶liła Pani Dyrektor Barbara Gruszczyńska, sam udział w konkursie (po eliminacjach szkolnych) jest już dużym sukcesem. Organizatorzy dziękuj± wszystkim opiekunom za przygotowanie uczniów, pracę w komisji konkursowej i zapraszaj± za rok.


,,JĘZYKI OTWIERAJˇ OKNO NA ¦WIAT''

      W kwietniu, w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego dla klas V oraz dla klas VI. Wzięło w nim udział 36 uczniów. Większo¶ć z nich wykazała się duż± znajomo¶ci± języka.
W¶ród pi±toklasistów:

      I miejsce zajęła Sandra Myrda,
      II miejsce Mikołaj Strzępka,
      III miejsce Karolina Sztuba.

W¶ród szóstoklasistów :

      I miejsce zaj±ł Szymon GuĽliński,
      II Joanna Zielińska,
      III Anna Szymkowiak oraz Bartłomiej Działo.
Nagrody wręczono podczas Dnia Unii Europejskiej zorganizowanym w SP3. Organizatorki Marlena Garstecka, Danuta Rzepecka bardzo dziękuj± wszystkim uczestnikom i gratuluj± bardzo dobrych wyników.Z WIZYTˇ U STRAŻAKÓW

      Bardzo często w naszym mie¶cie słyszymy przejmuj±cy sygnał syreny wzywaj±cej strażaków do akcji. Niemal natychmiast możemy zobaczyć wóz strażacki pędz±cy na ratunek ludziom oczekuj±cym pomocy.
Jeste¶my pełni podziwu dla ludzi ratuj±cych innym życie i zdrowie, a wielu z nas też chciałoby w przyszło¶ci zostać strażakami.
Uczniowie klasy I d postanowili przyjrzeć się bliżej pracy tych dzielnych ludzi, więc 8 maja 2008r. wybrali się wraz z wychowawczyni± na wycieczkę do Ochotniczej Straży Pożarnej w RogoĽnie.
Panowie strażacy przyjęli nas bardzo serdecznie. Z wielk± otwarto¶ci± i cierpliwo¶ci± odpowiadali na wszystkie pytania. Chętnie demonstrowali sposoby działania posiadanego przez nich sprzętu ratowniczego, pokazywali różnorakie zastosowania samochodów, ubrań ochronnych oraz ciekawie opowiadali o swojej pracy. Dzieci miały możliwo¶ć obejrzenia wozów strażackich (również od ¶rodka), mogły przymierzyć hełmy i ubrania chroni±ce przed wysok± temperatur± podczas pożaru. Na koniec, każdy uczeń otrzymał w prezencie kalendarz strażacki.
Dzieci zrewanżowały się własnoręcznie wykonanymi laurkami i pisemnym podziękowaniem. Były tam też zawarte życzenia dla strażaków z okazji ich niedawnego ¶więta.
To była bardzo pouczaj±ca wycieczka.

Opracowała:Sławomira Mickiewicz


>>DALEJ<<
KONKURS "PALIĆ, NIE PALIĆ - OTO JEST PYTANIE"

      12 maja 2008r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego miało miejsce uroczyste podsumowanie powiatowego etapu konkursu ,,Palić nie palić- oto jest pytanie?'' Konkurs adresowany był do uczniów klas V szkół podstawowych.
      Zadaniem uczestników było przygotowanie prezentacji multimedialnej dotycz±cej zapobiegania paleniu tytoniu w¶ród rówie¶ników.
Komisja Konkursowa obraduj±ca w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Obornikach wyłoniła zwycięzców:

      I miejsce - Michalina Kowala ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w RogoĽnie,
      II miejsce - Łukasz Pogorzelski ze Szkoły Podstawowej w Pru¶cach,
      III miejsce - Dominik Baran ze Szkoły Podstawowej w Lipie.
      Wyróżnienie dla Weroniki Zawiskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w RogoĽnie.

APEL Z OKAZJI 3 MAJA

>>DALEJ<<
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PISANIA

      W dniu 01 kwietnia 2008 roku odbył się Szkolny Konkurs Pisowni Uczniów Klas Pierwszych. W konkursie brało udział dwunastu uczniów klas pierwszych (po trzech przedstawicieli z każdej klasy) Po dokonaniu oceny prac uczniów uczestnicz±cych w konkursie najlepszymi okazały się uczennice:

          1 miejsce - Polega Iwona kl.1d
          2 miejsce - Szymańska Wiktoria kl.1c
          3 miejsce - Nowak Weronika kl.1c

      W dniu 29 kwietnia 2008 r. w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs Pisania Uczniów Klas Pierwszych. W konkursie brały udział szkoły: ZS Go¶ciejewo, SP Budziszewko, ZS Parkowo, Sp Ru¶ce, Sp2 RogoĽno, Sp3 RogoĽno. Po dokonaniu oceny prac uczniów uczestnicz±cych w konkursie komisja, po dogrywce o III miejsce wyłoniła zwycięzców:
          1 miejsce SP3 RogoĽno - Wiktoria Szymańska
          2 miejsce SP3 RogoĽno - Iwona Polega
          3 miejsce SP Budziszewko - Daniel Rybarczyk

Konkurs przygotowały i przeprowadziły Katarzyna Frankowska i Justyna Daleka

>>DALEJ<<

Opracowała:Katarzyna FrankowskaSZKOLNY KONKURS ,,PATRONI NASZYCH ULIC''

      W dniu 22 kwietnia 2008 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs ,,Patroni Naszych Ulic'' Uczniów Klas Trzecich. W konkursie brało udział dziewięcioro uczniów. Po dokonaniu oceny testów uczniów uczestnicz±cych w konkursie najlepszymi okazali się:

1 miejsce Matryna Soloch - kl. 3 b
2 miejsce Zuzanna Szubert - kl. 3c
3 miejsce Roksana Barczak - kl. 3 b

Opracowała:Katarzyna Frankowska

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

      Dnia 15 kwietnia 2008 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytacji Uczniów Klas Trzecich. W konkursie brało udział dwunastu uczniów klas pierwszych (po trzech przedstawicieli z każdej klasy) Po dokonaniu oceny prac uczniów uczestnicz±cych w konkursie najlepszymi okazały się uczniowie:

          1 miejsce - Patrycja Osiejewska kl.3b
          2 miejsce -Tomasz Hermann kl.3b
          3 miejsce -Mateusz Myrda kl.3b

Opracowała:Katarzyna FrankowskaDZIEŃ ZIEMI

          W latach 70-tych w Stanach Zjednoczonych obrońcy ¶rodowiska ogłosili dzień 22 kwietnia Dniem Ziemi. Obchody tego ¶więta z czasem przyjęły się w innych krajach. W Polsce po raz pierwszy ¶więtowano Dzień Ziemi w 1990 r. Przy organizacji obchodów pracowali członkowie organizacji ekologicznych pod przewodnictwem posła Jana Rzymełki z Katowic oraz liczni wolontariusze. W wielu miastach i miasteczkach odbywały się festyny, spotkania, wiece i odczyty podczas których specjali¶ci od ochrony ¶rodowiska mówili o problemach jakie stwarza człowiek Matce Ziemi.
Dzi¶ jest to ¶więto międzynarodowe. Ludzie na całym ¶wiecie ł±cz±, się w obronie największego wspólnego dobra - domu całej ludzko¶ci - planety Ziemi. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi na zagrożenie jakie niesie szybki rozwój cywilizacji i naruszenie równowagi między człowiekiem, a ¶rodowiskiem.
Uczniowie naszej szkoły już od wielu lat czynnie wł±czaj± się w obchody Dnia Ziemi. Bior± udział w sprz±taniu lasów, zbieraj± ¶mieci nad brzegami jezior, sprz±taj± tereny działek ogrodowych.
W dniu 29 kwietnia uczniowie klasy 5b i 6a pod opiek± wicedyrektor Izabeli Konewki przygotowali z tej okazji przedstawienie pt. ,,Ekologia według Łebskich''. Dzieci wcieliły się w postacie Ferdka , Waldusia, Halinki, ... znanych z pewnej rodziny o podobnie brzmi±cym nazwisku i w humorystyczny sposób przedstawiły perypetie rodziny Łebskich w d±żeniu do uzyskania miana ,,rodziny ekologicznej''. Piękna oprawa muzyczna przygotowana przez pani± Joannę Kanię i dzieci z zespołu muzycznego sprawiła, że apel bardzo się podobał. Niech słowa narratora wypowiedziane na zakończenie skłoni± do refleksji i towarzysz± nam wszystkim w codziennym życiu.
,,Ruszmy się z miejsca, zacznijmy działać, niech nasza Ziemia od czysto¶ci l¶ni. Od nas zależy Jej przyszłe życie, Od Niej zależ± nasze przyszłe dni''.

Opracowała:Izabela Konewka

>>DALEJ<<


W trakcie apelu wręczono nagrody i dyplomy uczestnikom Szkolnego Konkursu Matematycznego Uczniów kl.III Konkurs zorganizowała i przeprowadziła kol.Bernadeta Kubiak

Wyniki konkursu:

          1. Martyna Soloch (kl.3b) 63,5 pkt
          2. Agnieszka Banasz (kl3b)62,0 pkt
          3. Bartosz Kowalski (kl.3a)61,0 pkt

          4. Natalia Dulko (kl.3a) 59,5 pkt
          5. Szymon Wielgosz (kl.3d) 55,5 pkt
          6. Mikołaj Sitarek (kl.3a) 55,0 pkt
          7. Gabriela Logaciuk (kl.3c)53,0 pkt
          8. Michał Glapiak (kl.3d)51,5 pkt
          9. Marcin Pochylski(kl.3b) 51.0 pkt
          10. Dominik Palacz (kl.3c) i Patrycja Sawińska (kl.3d)46,5 pkt
          11. Joanna Pi±tek (kl.3c)43,5 pkt

Martyna Soloch zdobyła II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym, który odbył się w Zespole Szkół w Go¶ciejewie - GRATULACJE!!!

Opracowała:w-ce dyr. Iwona RzańskaAKCJA-TOPINAMBUR

          W ramach współpracy z zaprzyjaĽnionym z nasz± szkoł± Kołem Łowieckim nr 58 Olszyna w pi±tek 25 kwietnia wyjechali¶my na zbieranie topinamburu. W tym roku w akcji brało udział 43 uczniów z klasy3a (wychowawca: Iwona Rzańska) oraz klas 5b i 6a (opiekun: Izabela Konewka).
          Wybieranie bulw tej ro¶liny przypomina trochę wykopywanie ziemniaków. Słonecznik bulwiasty, zwany powszechnie topinamburem pochodzi z Ameryki Północnej, a do Polski sprowadzono go w XIX w. Jego wzniesiona, prosta łodyga, dorasta do 3,5 metra wysoko¶ci, a kwiaty podobne s± do koszyczków słonecznika. Topinambur, jako gatunek maj±cy ogromn± zdolno¶ć wi±zania energii słonecznej i przetwarzania jej na masę biologiczn±, może być wykorzystany jako ro¶lina energetyczna do bezpo¶redniego spalania i do produkcji biogazu. Może też być przydatny do rekultywacji terenów poprzemysłowych lub zdewastowanych przez gospodarkę komunaln±.
          W Polsce nie jest to jeszcze ro¶lina szeroko rozpowszechniona i na razie uprawiana jest głównie dla bulw, będ±cych w zimie cennym pokarmem dla dzików, jeleni i saren. Zebrali¶my ł±cznie 22 worki topinamburu, a organizatorzy przygotowali dla nas kiełbaski z grilla, napoje i słodycze.
Serdecznie dziękujemy wszystkim my¶liwym za miłe i serdeczne przyjęcie.

Opracowała:Izabela Konewka

>>DALEJ<<


POWIATOWY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM


WYNIKI TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

>>DALEJ<<


ORBITEK

>>DALEJ<<


W URZĘDZIE SKARBOWYM W OBORNIKACH

     Na lekcji plastyki pani zachęciła nas do wykonania pracy plastycznej na temat ,,1% tak niewiele, a jednak tak dużo''. Czasu było mało, więc ostro zabrali¶my się do pracy. Techniki wykonania prac były różne. Od plakatu poprzez wycinanki, wydzieranki, malunki do rysunku wykonanego kredkami.
     Udało nam się. Prace były wyj±tkowo ciekawe. Wyróżniono plakat Michaliny Kowali z klasy VB i prace Cezarego Błażejewskiego z klasy VB oraz Eweliny Winkel z klasy IVB.
     Zostały one uhonorowane bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbyło się w Urzędzie Skarbowym w Obornikach. W czasie spotkania panowała bardzo serdeczna atmosfera. Zwiedzili¶my Urz±d i ... na chwilę każdy z nas usiadł w fotelu Pana Prezesa. Było super!

Opracowała:Michalina KowalaWYCIECZKA DO STOBNICY

    17 kwietnia 2008r. uczniowie klasy 2a (wychowawca: Małgorzata Bartkowiak) i 3a (wychowawca: Iwona Rzańska) odwiedzili Stację Do¶wiadczaln± Katedry Zoologii w Stobnicy. Stacja położona jest w Puszczy Noteckiej na terenie nadle¶nictwa Oborniki. W Stobnicy uczniowie mieli możliwo¶ć bezpo¶redniej obserwacji wilków w prowadzonej tam hodowli tego gatunku. Celem hodowli wilków jest propagowanie w społeczeństwie idei ochrony tego zagrożonego wyginięciem drapieżnika. Docelowo w Stobnicy ma powstać pierwszy w Polsce i całej ¶rodkowej Europie ,,Wilczy park'', w którym będzie możliwo¶ć ogl±dania i filmowania wilków w warunkach zbliżonych do naturalnych. Stacja jest swoistym ,,centrum obalania mitów'' o tym zwierzęciu.

Opracowała:Iwona Rzańska

>>DALEJ<<


OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY 2008TEST
KLUCZ ODPOWIEDZI

>>DALEJ<<


GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

    Dnia 15 kwietnia 2008 roku w naszej szkole odbył się IV Gminny Konkurs Ortograficzny kl. IV, V i VI. W konkursie brało udział 39 uczniów ze szkół podstawowych naszej gminy.
Dzieci rozwi±zywały test ortograficzny i pisały dyktando. Za prawidłowe rozwi±zanie testu można było uzyskać 40 pkt., a za dyktando 10 pkt.(razem 50 pkt.).
Najlepszymi okazali się:

    W¶ród klas IV

    1. Olga Katarzyna Golon - SP2 RogoĽno
    2. Julia Ratajczak - SP2 RogoĽno
    3. Monika Frankowska - SP3 RogoĽno

    W¶ród klas V

    1. Weronika Kiihn - SP2 RogoĽno
    2. Zofia Szungit - SP Budziszewko
    3. Marta Borzymowska - SP Parkowo

    W¶ród klas VI

    1. Karolina Kołodziejczak - SP Go¶ciejewo
    2. Julia Kachlicka - SP 2 RogoĽno
    3. Weronika Filipiak - SP Go¶ciejewo

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom.

Organizatorzy

>>DALEJ<<


WIOSENNA DYSKOTEKA

>>DALEJ<<


V GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY

    14 kwietnia br. w naszej szkole odbył się V Gminny Konkurs Matematyczny. W konkursie brało udział piętnastu szóstoklasistów reprezentuj±cych szkoły naszej gminy - SP w Go¶ciejewie, SP w Parkowie, SP w Pru¶cach, SP nr 2 i SP nr 3 w RogoĽnie. Uczniowie rozwi±zywali sze¶ć zadań w ci±gu 60 minut. Prace konkursowe poprawiała komisja w składzie: mgr inż.Izabela Konewka, mgr Beata Grze¶-Rojek (SP nr3), mgr Aleksandra Lijewska (SP w Parkowie), mgr Edyta Michalska (SP w Go¶ciejewie), mgr Marta Skomurska (SP w Pru¶cach) oraz mgr Katarzyna Zaranek (SP nr 2).
Laureatami zostali:

                            Jan Wi¶niewski (I miejsce) - SP nr 3
                            Roma Król (II miejsce) - SP nr 3
                            Tomasz Zjawiński (III miejsce) -SP Go¶ciejewo.

     Każdy z wyróżnionych otrzymał nagrodę ksi±żkow± i nagrody rzeczowe. Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowano dyplomy i drobne upominki. Podziękowania w postaci dyplomów otrzymali również nauczyciele pracuj±cy w komisji.
Przygotowaniem konkursu zajmowały się p. I. Konewka i p. B. Grze¶-Rojek - nauczyciele matematyki naszej szkoły.

Opracowała:Beata Grze¶-Rojek

>>DALEJ<<CO SŁYCHAĆ W KLASIE IIA?

       Uczniowie klasy IIa z wielkim zapałem szukali wiosny. ZnaleĽli j± w Uchorowie- ¦nieżycowym Jarze. Było jak w ba¶ni. Zobaczcie sami ...

>>DALEJ<<


       Były także spotkania z artyst± p. Bronisławem Bucykiem. Pod okiem znakomitego rodzimego malarza dzieci malowały wiosenne krajobrazy oraz szukały wielkanocnego zaj±czka. ...

>>DALEJ<<

Go¶cił także w klasie Pani J. Dalekiekiej.
>>DALEJ<<

       05 kwietnia dzieci z koleżankami i kolegami z klasy IVd i Vc wraz z paniami H.Minikowsk± i M. Derkowsk± sprz±tały okolice Jeziora Rogozińskiego. Najpierw się napracowały, a potem jedły pyszne kiełbaski. Każdy z uczestników otrzymał okoliczno¶ciow± plakietkę.
>>DALEJ<<


A tak było 8 marca.
>>DALEJ<<

Opracowała:Małgorzata BartkowiakSPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

>>DALEJ<<


SPRZˇTANIE JEZIORA

       W sobotę 5 kwietnia uczniowie naszej szkoły już tradycyjnie wzięli udział w sprz±taniu brzegów Jeziora Nienawiskiego. Od wielu lat z okazji Tygodnia Czysto¶ci Wód, jaki przypada w dniach 1 - 7.04, a także w zwi±zku ze zbliżaj±cym się ¦więtem Ziemi w porozumieniu ze stowarzyszeniem ,,Jezioro Rogozińskie'' i z Kołem Wędkarskim szkoła nasza uczestniczy w oczyszczaniu pobrzeży okolicznych jezior.
W tym roku do Nienawiszcza pojechało 40 uczniów z klas IV - VI, choć chętnych było znacznie więcej. W¶ród nich byli również członkowie Samorz±du Uczniowskiego. Pod opiek± pań wicedyrektor: Iwony Rzańskiej i Izabeli Konewki oraz pani Anny Jaworskiej dzieci zbierały ¶mieci nad brzegami J.Nienawiskiego - Dużego i Małego. Ponieważ stan wody był do¶ć wysoki pomagali nam wędkarze, którzy w wysokich kaloszach wyławiali z wody butelki i inne odpady. Ł±cznie zebrali¶my około 12 worków ¶mieci, były to przede wszystkim puszki, butelki, plastikowe pojemniki i złom.
Po zakończeniu sprz±tania na dzieci czekały smaczne kiełbaski z grilla, napoje, i słodycze. Wszyscy uczestnicy otrzymali pami±tkowe, okoliczno¶ciowe odznaki i z obietnic± udziału w takiej akcji w przyszłym roku wsiedli do czekaj±cego autokaru.

Opracowała:Izabela Konewka

>>DALEJ<<


KANGUR 2008

       Dnia 27 marca 2008 r. po raz piętnasty odbył się Międzynarodowy Konkurs ,,Kangur Matematyczny''. Jego inicjatorem jest stowarzyszenie ,,Kangourou Sans Frontieres'' z siedzib± w Paryżu, a central± dla Polski Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych z Torunia. Udział w Kagurze ma charakter zabawy z matematyk± i jest treningiem logicznego my¶lenia. Jego głównym celem jest popularyzacja matematyki w¶ród uczniów i przełamanie niechętnego stosunku do tego przedmiotu. W naszej szkole do konkursu przyst±piło w tym roku 52 uczniów w trzech kategoriach:

  • Kangurek - klasy II ( po raz pierwszy w 2007 r. ) - 17 uczniów
  • Maluch - klasy III i IV - 15 uczniów
  • Beniamin - klasy V i VI - 20 uczniów
Funkcję szkolnego koordynatora konkursu pełni od ubiegłego roku pani Wiesława Banasz, a nauczycielami wspomagaj±cymi były: wicedyrektor Izabela Konewka i pani Beata Grze¶-Rojek.
W czasie 60 min ( Kangurki ) i 75 min ( pozostałe kategorie ) dzieci rozwi±zywały test zawieraj±cy zadania o różnym stopniu trudno¶ci ( za 3 pkt., za 4 pkt., za 5 pkt. ). Dla wszystkich uczestników i opiekunów konkursu pani Banasz przygotowała słodki poczęstunek - p±czek i soczek. Na wyniki zawodów pozostaje nam czekać do końca kwietnia. Życzymy wszystkim wysokich lokat !

Opracowała:Izabela Konewka

>>DALEJ<<


Koncert Old Stars

>>DALEJ<<


MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

>>DALEJ<<
POWITANIE WIOSNY

>>DALEJ<<


¦NIEŻYCOWY JAR

       Uczniowie "Trójeczki" tęskni± za wiosn±! Dnia 11 marca 2008r. postanowili wyruszyć do Rezerwatu ¦nieżycowy Jar, by sprawdzić, czy pojawiły się pierwsze jej oznaki. Rezerwat ¦nieżycowy Jar utworzony został dnia 26 marca 1975 roku. Jego powierzchnia systematycznie się powiększa - obecnie wynosi 9,27ha. Rezerwat położony jest na terenie gminy Murowana Go¶lina, w le¶nictwie Uchorowo, podlegaj±ce pod Nadle¶nictwo Łopuchówko.
       Uczniowie klasy 3a i klasy 3b spaceruj±c ¶cieżk± prowadz±c± do rezerwatu, utrwalili zdobyte wcze¶niej wiadomo¶ci, dotycz±ce warstwowej budowy lasu i nazw gatunków drzew. Z zaciekawieniem obserwowali "pracę" dzięcioła, wsłuchiwali się w ¶piew le¶nych ptaków. Byli zachwyceni, gdy ujrzeli połacie ¶nieżyc. Nie jest do końca znane pochodzenie ¶nieżycy w rezerwacie. Istnieje legenda mówi±ca, że kwiaty zostały posadzone ręk± ludzk±, a stało się to za spraw± dawnych osadników zamieszkuj±cych te tereny, którzy przybyli z terenów alpejskich.
       ¦nieżyca wiosenna występuje w Europie południowej oraz ¶rodkowej za wyj±tkiem obszaru ¶ródziemnomorskiego. W Polsce przebiega północna granica zasięgu ¶nieżycy. Ro¶nie w Sudetach i Karpatach Wschodnich na terenie Bieszczadów od 530 do 1180 m n.p.m. Należy do gatunków reglowych, rzadko spotykanych poza górami (tylko na Nizinie ¦l±skiej i w Wielkopolsce). Rezerwat ¦nieżycowy Jar, to najbardziej wysunięty na północ obszar w Polsce, na którym masowo występuje ¶nieżyca wiosenna.
       Trzecioklasi¶ci uważnie przygl±dali się ro¶linom runa le¶nego. Z zaciekawieniem ogl±dali kwitn±ce przylaszczki pospolite i zawilce. Dzieci pamiętały, że ¶nieżyca wiosenna, przylaszczka pospolita i zawilec, to ro¶liny objęte ¶cisł± ochrona gatunkow± i wzięły na pami±tkę do domu tylko zdjęcia wiosennych kwiatów.

Opracowała:Iwona Rzańska

>>DALEJ<<


WIELKOPOLSKA W PRACACH PLASTYCZNYCHPRZEGLˇD TEATRÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

       W dniu 29 lutego 2008r. uczniowie z klasy Vb, Vd i VIa wzięli udział w Przegl±dzie Teatrów Anglojęzycznych organizowanym przez wydawnictwo MMPublications. Nasi uczniowie wystawili ,,Alladyna''. Swoje ogromne zdolno¶ci artystyczne, aktorskie i na bardzo wysokim poziomie umiejętno¶ci językowe pokazali na scenie w auli Gimnazjum nr 2 w RogoĽnie. Nasz występ wzbudził ogromne zainteresowanie i podziw nie tylko widowni, ale również członków jury, którzy po skończonym widowisku zaproponowali nam ponowny występ w Szkole Podstawowej w Pile. To dla nas bardzo duze wyróżnienie i niesamowita rado¶ć. Z pewno¶ci± skorzystamy z zaproszenia i z mił± chęci± zaprezentujemy swoje zdolno¶ci.

>>DALEJ<<


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2008

>>DALEJ<<


PRZEDSTAWIENIE NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

       Klasy V przygotowały przedstawienia w języku angielskim. Uczniowie wykorzystali przedstawienia z podręcznika SKY 1 Wydawnictwa Person Longman, pt,. ,,Freda's fashion show'' i ,,Venus and the ice cream''.
       Przedstawienia pozwoliły uczniom na praktyczne posługiwania się językiem, kształtowanie umiejętno¶ci pracy zespołowej, rozwijanie poczucie własnej warto¶ci, wiary we własne możliwo¶ci językowe, jak również pochwalenia się nimi przed innymi uczniami.
       Zastosowanie form dramatycznych na lekcji języka angielskiego spotkało się z dużym zainteresowaniem uczniów, co w konsekwencji dało również pozytywn± motywację do dalszej nauki języka.

Opracowała:Magdalena Milewska

>>DALEJ<<


KONKURS WIEDZY O ASTRID LINDGREN

23.01.2008 r. odbył się konkurs ,,Astrid Lindgren i Jej twórczo¶ć'' zorganizowany przez bibliotekę szkoln± dla uczniów z klas III. Konkurs miał formę pisemn±. Uczniowie musieli udzielić odpowiedzi na pytania, rozwi±zać krzyżówkę i test.

Laureatami konkursu zostali:

                            Martyna Soloch z kl. III b (I miejsce)
                            Natalia Nowak z kl. III c (II miejsce)
                            Roksana Barczak z kl. III a (III miejsce)

Opracowała:B. Smarsz I. Andrzejczak

WALENTYNKI

       Walentynki, ¶więto miło¶ci, zakochanych, to dla III d odpowiedni moment, by pokazać swoim kolegom i koleżankom z nauczania zintegrowanego, jak ważna w życiu jest przyjaĽń, jak zdobywać prawdziwych przyjaciół, jak o nich dbać i jak postępować, by ich mieć.
       Dlatego w dniu 14 lutego 2008r. dzieci pokazały swoim rówie¶nikom przedstawienie pt.,,Przygody Wojtusia i Onyszka'', które przygotowały w ramach realizowanego przez nich programu ,,Zgodnie żyje się łatwiej''. Na koniec przedstawienia, by pokazać jak ważne dla nich jest to przesłanie, rozdały wszystkim widzom przygotowane przez nich serduszka z cieplutkimi, walentynkowymi wierszykami.
       O tym, że główne hasło programu - ,,Zgodnie żyje się łatwiej,,- stało się ich misj±, nie trzeba już nikogo przekonywać. Wielokrotnie bowiem, wystawiaj±c przedstawienie o Wojtusiu i Onyszku udowodnili, jak bardzo im na tym zależy.
       Za swoje występy dla najbliższych, dla dzieci w przedszkolu otrzymali wiele dowodów uznania i ,,smaczne'' podziękowania, a w XVII Przegl±dzie Dorobku Artystycznego Szkół otrzymali wyróżnienie i nagrody indywidualne.

Opracowała: Ewa Grzybowska

>>DALEJ<<


ZIMOWY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJMARTYNA, UCZENNICA NASZEJ SZKOŁY NAJLEPSZA W POLSCE!

       Uczennica klasy III B Martyna Soloch wzięła udział w IX Ogólnopolskim Konkursie ,,Pudełko moich marzeń'' w kategorii literackiej, organizowanym przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ,,Na Pięterku,, w Zduńskiej Woli.
       Opowiadanie Martyny pt. ,,Rękawica'' jury uznało za najlepsze i zajęło I miejsce.
Oto fragment opowiadania:

Wychowawczyni oraz dyrekcja szkoły serdecznie gratuluje Martynie Soloch i życzy dalszych sukcesów literackich.
Oto przykład, że zawsze należy spróbować swoich sił i nie przejmować się duż± konkurencj±, bo można wygrać nawet ogólnopolski konkurs.

Opracowała:Katarzyna FrankowskaDZIEŃ PATRONA

       25 stycznia obchodzili¶my Dzień Patrona Szkoły. Odbyły się uroczyste apele po¶więcone historii Wielkopolski i Powstania Wielkopolskiego. Wspaniały spektakl przygotowały panie: Renata Piechowiak i Joanna Kania. W przeprowadzeniu apeli pomagały panie: Wanda Bukowska, Ewa Szturmińska, Izabela Andrzejczak i Dorota Zieniuk.
       W dniach 24 - 26 stycznia Prezydent Lech Kaczyński ogłosił żałobę narodow± po katastrofie samolotu wojskowego pod Mirosławcem. W katastrofie zginęło dwudziestu polskich żołnierzy. Podczas apeli uczczono minut± ciszy Ich pamięć.W zwi±zku z żałob± narodow± nie odbył się balik przebierańców uczniów klas I - III, a inne programy stonowano. Zaproszeni go¶cie (zespół ,,Wielkopolanie") zaprezentowali uczniom polskie tańce, instrumenty i stroje ludowe. Tradycyjnie odbył się Bieg Patrona Szkoły. Podsumowano konkursy i wręczono zwycięzcom nagrody. Zwycięzcami konkursu recytatorskiego wierszy Aleksandra Batury i Zbigniewa Domańskiego zostali: w kategorii klas IV - Monika Just - pierwsze miejsce, Natalia Thomann i Dominika Krolczyk - drugie miejsce, Monika Frankowska - trzecie miejsce. W¶ród uczniów klas pi±tych najlepszym recytatorem okazał się Mikołaj Strzępka , drugie miejsce zajęła Michalina Kowala, trzecie miejsce zdobył Szymon Walich. W kategorii klas szóstych najlepsz± okazała się Anna Kopniewska, drugie miejsce zdobył Adam Piechowiak, trzecie Marta Filoda. Kolejny konkurs polegał na zredagowaniu kartki z pamiętnika Powstańca Wielkopolskiego. W tym konkursie wyróżniono prace :Adama Piechowiaka, Alicji Markowskiej, Krzysztofa Hinza, Michaliny Kowali, Patryka Sierackiego, Klaudii Głowackiej i Patryka Kaniewskiego.
       Na uroczyst± akademię przybyli do naszej " Trójeczki" my¶liwi z zaprzyjaĽnionego Koła Łowieckiego nr 58 "Olszyna" Łowczy Koła Zygmunt WoĽnicki, prezes Wojciech Rabsch i Zbigniew JóĽwiak wręczyli wspaniałe puchary i dyplomy uczniom, którzy okazali sie zwycięzcami konkursu plastycznego "Zwierzęta naszych lasów". W kategorii klas I -III oryginaln± pracę wykonał Karol Nikodem i otrzymał największy puchar. Nagrodzono także prace Martyny Soloch, Adriana Michalskiego, Mateusza Wojtkowiaka, Izabeli Szramskiej i Pauli Sławińskiej .W kategorii klas IV - VI najlepsi okazali się: Mikołaj Strzępka, Magdalena Hamala, Kamila Sitarek, Julia Kurek i Katarzyna Wilczek. Specjaln± nagrodę, ufundowan± przez my¶liwego Przemysława Grabowskiego,otrzymali uczniowie, którzy szczególnie wykazali się w akcji zbiórki żołędzi jako pokarmu dla zwierz±t le¶nych. Weronika i Michał Walkowscy otrzymali torby pełne pysznych słodyczy.

Opracowała:Iwona Rzańska

>>DALEJ<<


REJONOWY KONKURS MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYDzień Babci i Dziadka

>>DALEJ<<


CO SŁYCHAĆ W KLASIE IIa?

       W pi±tek 18 stycznia 2008 r. uczniowie kl. IIa wraz z wychowawczyni± M. Bartkowiak uczestniczyli w ciekawych zajęciach dydaktycznych. Uczyli się przygotowywać desery na ¦więto Babci i Dziadka. ,,Bomby kaloryczne'' - ¶mietana, wspaniałe owoce, czekolada, rurki, ciastka, orzechy i rodzynki smakowały wy¶mienicie. Pysznotkami zajadały się wszystkie dzieci z klasy. Desery popijano koktajlami owocowymi własnoręcznie sporz±dzonymi. Wszystko było rewelacyjne.

Opracowała:M. Bartkowiak

>>DALEJ<<


PIERWSZOKLASI¦CI CZYTELNIKAMI

       W dniu 18 stycznia w bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych. Nowi czytelnicy obejrzeli przedstawienie przygotowane przez uczniów z klasy V b. Pierwszaki oprócz wypożyczone ksi±żki otrzymały pami±tkowy dyplom, zakładkę i gazetkę z informacj± o działalno¶ci biblioteki.

Opracowała:B. Smarsz I. AndrzejczakJASEŁKA

>>Galeria<<


WYCIECZKA DO SZRENIAWY

       20 grudnia 2007r. uczniowie klasy 3a (opiekun: Barbara Gruszczyńska, Iwona Rzańska) i klasy 3b (opiekun: Katarzyna Frankowska) zwiedzali Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie. Dzieciom bardzo podobała się szopka z żywymi zwierzętami i drewniane sanie. Z zaciekawieniem ogl±dały także urz±dzenia i maszyny rolnicze. Muzeum od lat organizuje imprezy dla dzieci i młodzieży z okazji ¦wi±t Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Celem spotkań jest kultywowanie i propagowanie tradycji polskich ¶wi±t dorocznych w poł±czeniu z aktywnym udziałem dzieci i młodzieży ( stanowiska interaktywne), poznanie zwyczajów ¶wi±tecznych.
       W tym roku tematem spotkania było Boże Narodzenie na Kaszubach. Dzieci obejrzały przedstawienie prezentuj±ce zwyczaje bożonarodzeniowe na Kaszubach., wystawy okoliczno¶ciowe w pomieszczeniach XIX- wiecznych stodół, prezentuj±ce eksponaty ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szreniawie oraz kaszubskie szopki bożonarodzeniowe ze zbiorów Muzeum Historycznego i Etnograficznego w Chojnicach. Arty¶ci ludowi regionu Kaszub prezentowali swoje rękodzieła. Uczniowie zakupili różnego rodzaju ozdoby choinkowe wykonane z wosku pszczelego, opłatka, gliny, drewna i innych, naturalnych materiałów. Wiele rado¶ci sprawiły dzieciom zajęcia plastyczne. Każde dziecko własnoręcznie malowało bombkę choinkow±, któr± z pewno¶ci± zawiesi na choince w domu.

Opracowała:Iwona Rzańska

>>Galeria<<


MIĘDZYNARODOWE BOŻE NARODZENIE


>>Galeria<<


¦WIˇTECZNY KIERMASZ

       Od kilku już lat przed Bożym Narodzeniem, w naszej szkole organizowany jest KIERMASZ OZDÓB ¦WIˇTECZNYCH. W tym roku kiermasz trwał od 18 do 20 grudnia.
Przedmioty do sprzedaży przygotowali rodzice uczniów klas pierwszych, sami pierwszoklasi¶ci i ich wychowawczynie (p. Katarzyna Dolata, p. Ewa Ginda, p. Sławomira Mickiewicz i p. Anna Wysocka). Można tam było kupić ozdoby choinkowe, karty ¶wi±teczne, różnego rodzaju stroiki, elementy wystroju ¶wi±tecznego mieszkań, a nawet pyszne pierniki. Corocznie kiermasz cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Jest on bowiem okazj± do kupienia drobnych upominków pod choinkę dla siebie lub najbliższych.
Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na potrzeby dzieci ze wszystkich klas pierwszych, które przygotowywały ten kiermasz.

Opracowała:Sławomira Mickiewicz
WIGILIA W KLASIE IIa

       Jak co roku ,,Rogozińska Trójeczka'' przygotowuje się do ¦wi±t Bożego Narodzenia. Przepiękny ¶wi±teczny wystrój klas, korytarzy, przypomina wszystkim o tych najpiękniejszych dniach w roku.

>>DALEJ<<
       Klasa IIa wraz z wychowawc± Małgorzat± Bartkowiak wystawiła Jasełka ,,Gore, gwiazda Jezusowi''. W ¶rodę 19 grudnia uczniowie tej klasy wraz z rodzicami spotkali się na klasowej Wigilii.
       Mali arty¶ci przybliżyli wszystkim wydarzenia sprzed 2000 lat. Rolę Jezusa zagrał Dawid Krakowiak, a Matki ¦więtej -Dagmara Wodnicka. Byli także trzej królowie -Kacper, Melchior i Baltazar, pastuszkowie, Herod, diabeł, dzieci i rodzice. Na zakończenie dyrektor Iwona Rańska wraz z wychowawc± klasy życzyła wszystkim SPOKOJNYCH ¦WIˇT i SZCZʦLIWEGO NOWEGO ROKU.
>>DALEJ<<

Opracowała:Małgorzata BartkowiakWYRÓŻNIENIE

Dnia 14 grudnia 2007 r. w Zespole Szkół w Objezierzu odbył się XI Konkurs ,,Mickiewiczowi potomni'', w którym wzięły udział dwie uczennice naszej szkoły: Michalina Pierwoła i Marta Złoch z klasy VIc. Michalina Pierwoła została wyróżniona za recytację sonetu ,,Stepy Akermańskie''.

Opracowała: Dorota Goc

Uczymy się poprzez zabawę - 12.12.2007r.

       Trwa wła¶nie gor±cy okres przed¶wi±tecznych zakupów. Dzieci z klasy Id postanowiły zorganizować ,,zabawę w sklep'' i urz±dziły własny market w sali lekcyjnej.
Przygotowały odpowiednie miejsce, towar i wyposażenie oraz kartoniki z pieniędzmi . Potem wcieliły się w role sprzedaj±cych i kupuj±cych. W ten wła¶nie sposób utrwalały znajomo¶ć monet i banknotów oraz ich nominałów. Liczyły pieni±dze i uczyły się obliczać warto¶ć dokonywanych zakupów. Poznawały i doskonaliły umiejętno¶ć kulturalnego zachowania się klientów i sprzedawców w sklepie.
       Zabawa była wspaniała, a zdobyte umiejętno¶ci, z pewno¶ci± przydadz± się podczas dokonywania zakupów w prawdziwych sklepach.

Opracowała:Sławomira Mickiewicz
MIKOŁAJ

       Tradycyjnie 6 grudnia, od rana do póĽnych godzin popołudniowych, w naszej ,,Trójeczce'' go¶cił Mikołaj i dwaj jego pomocnicy - Elfy. Przybysze z dalekiej północy odwiedzili wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Uczniowie, uradowani wizyt± niecodziennych go¶ci ¶piewali piosenki i recytowali wiersze. W podziękowaniu otrzymali słodycze. Wszystkich dorosłych także obdarował pysznymi cukierkami.
       Z Mikołajem nie spotkali się nasi chłopcy, którzy pod opiek± mgr Pawła Kani, pojechali do Parkowa na turniej w halowej piłce nożnej. ¦więty Mikołaj my¶lał o nich, podtrzymywał ich na duchu i zagrzewał do gry. Dzięki własnym umiejętno¶ciom i pomocy Mikołaja zdobyli pierwsze i drugie miejsce w II Miejsko - Gminnym Mikołajkowym Turnieju Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej Halowej. Tym wynikiem sprawili sobie i nam wiele rado¶ci. Społeczno¶ć ,,Trójki'' Wam dziękuje i GRATULUJE!
       Następnego dnia tj. 7 grudnia 2007r. uczniowie klas: 2d,3a i 3c (pod opiek±: Danuty Hajt, Iwony Rzańskiej, Bernadety Kubiak, Ewy Szturmańskiej) spotkali Mikołaja w Poznaniu, w kinie ,,Plaza''. Mikołaj przygotował wiele niespodzianek. Dzieci ¶piewały piosenki, wykonywały kartki ¶wi±teczne i kolorowe ramki do zdjęć. ¦wietnie bawiły się ogl±daj±c trójwymiarowy film pt. ,,Mikołaj kontra Bałwanek''. Miały także możliwo¶ć wykazania się swoimi umiejętno¶ciami graj±c w kręgle. Zabawa była przednia! Było nam smutno, gdy musieli¶my go pożegnać. Cóż - spieszył się! Przecież musi odwiedzić wszystkie dzieci!
Z pewno¶ci± spotka się z nami w przyszłym roku!

Opracowała: Iwona Rzańska

>>Galeria<<


RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

       W roku szkolnym 2007/2008 nasza szkoła bierze udział w programie medycznym Fundacji Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy ,,Ratujemy i uczymy ratować''. Program skierowany jest do osób ucz±cych najmłodszych, czyli nauczycieli nauczania zintegrowanego szkół podstawowych. Program realizowany jest dzięki grupie prawie 150 wolontariuszy Pokojowego Patrolu z uprawnieniami AHA, którzy ukończyli specjalne kursy instruktorskie. Wszyscy instruktorzy przeszli zorganizowane przez Fundację WO¦P specjalne szkolenia przygotowane i prowadzone przez amerykańskich instruktorów z AHA (American Heart Association), w programie których ujęto zaawansowany kurs pierwszej pomocy oraz kurs instruktorski. Szkolenia te kończyły się egzaminem, po którym ich uczestnicy otrzymali uprawnienia instruktorów - wykładowców AHA. Na zajęciach udzielania pierwszej pomocy ucz± się nauczyciele, którzy swoj± wiedzę następnie przekazuj± uczniom.
       Do naszej ,,Trójeczki'' trafił list z zaproszeniem do udziału w Programie. Czworo nauczycieli zobowi±zało się do odbycia kursu i póĽniej do organizacji zajęć dla dzieci w klasach 1 - 3. Dnia 18 wrze¶nia 2007r. w Szkole Podstawowej nr 1 Czarnkowie (udział w szkoleniu : Iwona Rzańska, Grażyna Karoń) i 19 wrze¶nia 2007r. w Skokach ( udział w szkoleniu: Ewa Ginda, Katarzyna Frankowska) odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które prowadzili instruktorzy pierwszej pomocy Fundacji WO¦P. Szkolenie trwało 6 godzin. Każdy nauczyciel i szkoła otrzymała Certyfikat Uczestnictwa w Programie, pakiet materiałów dydaktycznych oraz pomocy do zajęć wystarczaj±cy na kilka pierwszych lekcji, a także dokładn± informację dotycz±c± obiegu dokumentów i sprawozdawczo¶ci zwi±zanej z Programem. Każdy nauczyciel otrzymał też dostęp do specjalnie uruchomiono systemu teleinformatycznego, za po¶rednictwem którego możliwy jest kontakt z Fundacj± - organizatorem Programu, pobranie materiałów informacyjnych i szkoleniowych, wysyłanie szczegółowych sprawozdań ze swojej pracy, oraz zamówienie materiałów które wyczerpały się w wyniku przeprowadzonych zajęć.
       W akcji ,, Ratujemy i uczymy ratować'' rozpoczętej w naszej szkole w paĽdzierniku bior± udział uczniowie klas 1-3. Na zajęciach dzieci ucz± się numerów alarmowych ( 997, 998, 999, 112 ), w jaki sposób kontaktować się z pogotowiem w razie wypadku, sprawdzania przytomno¶ci osoby poszkodowanej, układania w pozycję boczn±, masaż serca i oddechy ratownicze. Dzieci otrzymuj± również tekturowe telefony komórkowe do składania, na których ćwicz± rozmowę z pogotowiem oraz ksi±żeczki z całym materiałem ćwiczeń. Zajęcia prowadzone s± w formie zabawy a odpowiednie pomoce pozwalaj± skutecznie przekazywać i przyswajać wiedzę. Zajęcia te wzorowane s± na podobnych prowadzonych w szkołach norweskich. Przeszkoleni nauczyciele swoj± wiedzę przekazuj± uczniom według ustalonego harmonogramu zajęć dla klas 1-3. Ponieważ zajęcia ciesz± się dużym zainteresowaniem uczniów, w naszej szkole postanowili¶my prowadzić zajęcia także z uczniami klas IV - VI . Szkolenia prowadzimy także dla wszystkich nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Od stycznia 2008r. rozpoczniemy szkolenia dla chętnych rodziców - rodzice klasy 3a (wychowawca: Iwona Rzańska) i klasy 2a (wychowawca: Małgorzata Bartkowiak) już zdeklarowali udział w szkoleniu.
W trakcie szkolenia przekazujemy informację dotycz±c± numeru ICE (numer w telefonie komórkowym w razie wypadku)!!

Pomoce do nauki

Fundacja, oprócz szkolenia nauczycieli, zapewnia także podstawowe ilo¶ci pomocy naukowych do prowadzenia lekcji pierwszej pomocy z dziećmi.

Po szkoleniu nasza szkoła otrzymała:

* Podręczniki dla nauczycieli bior±cych udział w szkoleniu


* Ksi±żeczki dla dzieci* Fantomy MiniAnia ( 4 szt.)* Fantom LittleAnia ( 1 szt)Iwona Rzańska
szkolny koordynator ds bezpieczeństwa

>>Galeria<<


ANDRZEJKOWE WRÓŻBY

       W wigilię ¶w. Andrzeja w naszej szkole było bardzo kolorowo i wesoło.
Wychowawcy klas i uczniowie zorganizowali klasowe andrzejki. Z wielu sal lekcyjnych dobiegała muzyka, przy której hasali podekscytowani uczniowie. Objadali się słodyczami i ochoczo na różne sposoby wróżyli. Z ,,magicznego worka'' losowali przedmioty, które wskazywały kim zostan± w przyszło¶ci, ,,wiruj±ca butelka'' przepowiadała czekaj±ce na nich wydarzenia, ,,koło podróży'' wskazywało miejsca, które odwiedz±, a wychodz±cy z klasy lewy but - kto pierwszy w przyszło¶ci wyjdzie za m±ż lub się ożeni. Ze względów bezpieczeństwa w klasach nie lano wosku. Tę wróżbę zast±piono ,,magicznym woskiem''. Nieforemny kawałek plasteliny maglowano na desce. Taki ,,magiczny wosk'' uczniowie przykładali do ¶ciany przy przyćmionym ¶wietle i z cienia odczytywali kształt - symbol tego, co ich czeka w przyszło¶ci. Przyszło¶ć odczytywali także z ,,mowy kwiatów'', ,,pływaj±cych łódek'' itp. ¦miechu i zabawy nie było końca.
       Wychowawca klasy 2b (mgr Justyna Daleka) umiejętnie poł±czyła tradycyjne wróżby z technik± komputerow±. Czę¶ć klasowych andrzejek zorganizowała w pracowni informatycznej. Uczniowie byli zachwyceni andrzejkow± prezentacj±, przygotowan± przez mgr Dorotę Zieniuk (szkolnego informatyka). Pani Justyna Daleka prowadz±c zajęcia, poszerzyła wiedzę uczniów dotycz±c± budowy komputera, doskonaliła u swych podopiecznych umiejętno¶ć pisania na komputerze i drukowania dokumentów. Uczniowie byli bardzo aktywni. Lekcja była dla nich ¶wietn± zabaw±. Pracuj±c na komputerze ,,lali wosk'', uzupełniali tekst z lukami i drukowali własnoręcznie napisane dokumenty.
        Pod koniec zajęć pani Dorota zachęcała uczniów do częstszego odwiedzania pracowni i zapewniała, że zawsze chętnie przygotuje dla ,,maluchów'' informatyczn± niespodziankę. Jestem pewna, że dzieci skorzystaj± z zaproszenia!

Opracowała: Iwona Rzańska

KLASA IIB

>>Galeria<<

KLASA IIIA

>>Galeria<<KONKURS TAŃCA


>>Galeria<<


WYSTAWA SZOPEK


W dniach 20-24 listopada 2007r. w Szkole Podstawowej nr 3 w RogoĽnie odbyła się wystawa szopek bożonarodzeniowych, a następnie konkurs na najpiękniejsz± z nich. Prace zostały przygotowane przez uczniów klas IV-VI pod opiek± pań: Ewy Moderskiej i Aldony Bartkowiak. Komisja oceniaj±c wykonanie szopek orzekła duże zaangażowanie, wyj±tkowe pomysły i wkład pracy dzieci.
11 LISTOPADA-NARODOWE ¦WIĘTO NIEPODLEGŁO¦CI

          Dnia 9 listopada 2007 w Szkole Podstawowej nr 3 w RogoĽnie odbył się uroczysty apel z okazji 89 rocznicy odzyskania niepodległo¶ci przez Polskę. Montaż słowo-muzyczny przygotowały panie: Dorota Goc, Henryka Piwońska-Kaczmarek, dekoracje panie: Ewa Szturmańska i Wanda Bukowska. Wyst±piły dzieci z klas pi±tych i szóstych.

>>Galeria<<

Opracowała: Dorota Goc

90 ROCZNICA OBJAWIEŃ FATIMSKICH

     Z okazji Rocznicy Objawień Matki Bożej w Fatimie uczniowie naszej szkoły, pod czujnym okiem nauczycielek Aldony Bartkowiak i Joanny Kani przygotowali montaż słowno-muzyczny. Widowisko zostało zaprezentowane 21 paĽdziernika 2007 r. w Ko¶ciele pod wezwaniem ¦w. Ducha w RogoĽnie.
     Dzieci dokonały przedstawienia "tajemnic" podczas Mszy ¦w. o godz. 9.00, 10.30, 12.00 oraz 30 paĽdziernika 2007r. w szkole.
     Wzruszenie wiernych było ogromne, w oczach pojawiły się łzy.


>>Galeria<<

Opracowała: Aldona Bartkowiak

Odwiedziny w schronisku "Azorek"

W paĽdzierniku, miesi±cu dobroci dla zwierz±t w szczególny sposób staramy się pamiętać o zwierzętach. W naszej szkole również o nich nie zapomnieli¶my. Przez cały miesi±c zbierali¶my karmę dla piesków znajduj±cych się w schronisku "Azorek" w Obornikach. Na apel o pomoc dla mieszkańców schroniska odpowiedziało wiele dzieci przynosz±c such± karmę, puszki, a także zabawki dla czworonogów. W sobotę 27 paĽdziernika odwiedzili¶my bezdomne pieski i przekazali¶my na rzecz schroniska 78 kg karmy. Dzieci miały okazję poznać warunki, w jakich żyj± przebywaj±ce tam psy, zabrać je na spacer, zaprzyjaĽnić. Obecnie zamieszkuje tam około 135 psów, ale ich ilo¶ć często się zmienia. Czę¶ć piesków jest zabierana przez nowych wła¶cicieli, inne z kolei z różnych przyczyn przybywaj± do schroniska. Przytulisko boryka się z problemami finansowymi i nie jest w stanie zapewnić komfortowych warunków swoim podopiecznym. Serdecznie dziękuję wszystkim dzieciom, które przyniosły karmę dla psów i którym los bezdomnych zwierz±t ze schroniska "Azorek" w Obornikach nie jest obojętny.

Opracowała: Izabela Konewka

>>Galeria<<


PAMIĘTAMY O ZMARŁYCHLEKCJA WYCHOWAWCZA
,,BARWY JESIENI-WYKONUJEMY DEKORACJE Z LI¦CI''

       Nietypowe zajęcia wychowawcze 26 paĽdziernika 2007r. przygotowała i przeprowadziła mgr Łucja Pl±skowska. Lekcja miała na celu wyrabianie u dzieci szacunku do przyrody i uwrażliwianie na jej piękno.
       Uczniowie klasy 5d przynie¶li na zajęcia kolorowe bukiety z li¶ci. Miały z nich powstać piękne kwiaty. Aby zachęcić dzieci do wspólnej pracy i zabawy, zaprezentowałam im własnoręcznie wykonany kosz z różami. Dzieci były bardzo zdziwione i z niedowierzaniem przygl±dały się kompozycji wykonanej z jesiennych li¶ci. Rozpoczęli¶my pracę w swobodnej, radosnej atmosferze. Twórcza działalno¶ć sprawiała dzieciom wiele rado¶ci i satysfakcji z własnoręcznie wykonywanego dzieła. Uczniowie mogli siedzieć na materacach, na ławeczkach, chodzić po sali, by kontaktować się z rówie¶nikami i wychowawc±. W czasie zajęć wywi±zała się ciekawa dyskusja dotycz±ca przyrody i jej ochrony. Dzieci miały szereg ciekawych spostrzeżeń i pomysłów dotycz±cych ochrony przyrody. Z dyskusji wynikało, że bardzo im zależy na tym, by ¶rodowisko przyrodnicze pozostało piękne i czyste, bo od niego zależy ich przyszło¶ć i zdrowie.
       Pod koniec lekcji każde dziecko dumnie prezentowało swój kwiatek. Zajęcia zakończyły się wspólnym, pami±tkowym zdjęciem z wychowawc±, na którym uwieczniono własnoręcznie wykonane, małe dzieła sztuki.
       Dziękujemy Pani w-ce dyrektor mgr Iwonie Rzańskiej za obecno¶ć na lekcji wychowawczej i uwiecznienie zajęć na fotografii.


Uczniowie klasy 5d z wychowawc±.
>>Galeria<<

Opracowała:Łucja Pl±skowska

NIECODZIENNY KONCERT

       25 paĽdziernika 2007r. zaprosili¶my do RogoĽna niezwykłych go¶ci. Były to dzieci z zespołu ,,Dzieci Papy'' z O¶rodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, którymi opiekuje się nauczyciel muzyki - pan Henryk Wereda oraz dzieci z kaszubskiego zespołu ,,Dębogórskie kwiatki'' z Dębogórza k. Pucka. Ich opiekunk± była pani Hildegarda Skurczyńska -dyrektor tamtejszej szkoły. Oba te zespoły współpracuj± ze sob± od kilku lat.
       Nasi go¶cie dali dla nas w sali RCK dwa koncerty- dla młodszych i starszych dzieci naszej szkoły, podczas których ¶piewali, grali na instrumentach i tańczyli. Oba koncerty zachwyciły wszystkich piękn± opraw± muzyczn± i mistrzowskim wykonaniem piosenek. Zadziwiły bogactwem niełatwego repertuaru i wspaniałym brzmieniem chóru. Dały możliwo¶ć obejrzenia ludowych tańców i strojów kaszubskich oraz rzadkich instrumentów muzycznych, takich jak np. burczybas.
       Spotkanie z tymi zespołami, wysłuchanie i obejrzenie ich artystycznych dokonań, było dla nas niezwykłym przeżyciem. Pozostajemy pod wielkim wrażeniem koncertów i z pewno¶ci± długo będziemy je wspominać.

Opracowała: Sławomira Mickiewicz

>>Galeria<<


PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

       W dniu 22 paĽdziernika uczniowie pierwszych klas zostali oficjalnie przyjęci w szeregi braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 3 w RogoĽnie. Na uroczysto¶ć pasowania, która miała miejsce w RCK przybyli uczniowie klas pierwszych wraz z rodzicami. Młodszych kolegów powitali uczniowie klas starszych wierszami i piosenkami. Po czym przejęci pierwszacy zaprezentowali krótki program artystyczny, udowadniaj±c tym, że zasłużyli na zaszczytne miano pierwszoklasisty. Następnie aktu Pasowania dokonała pami±tkowym piórem pani dyrektor mgr Barbara Gruszczyńska wraz z pani± wicedyrektor mgr Iwonę Rzańsk±. Po Pasowaniu, które z wielkim przejęciem przeżywali uczniowie i ich rodzice odbyła się sesja fotograficzna. Na pami±tkowych zdjęciach uwieczniono roze¶mianych pierwszoklasistów wraz z wychowawczyniami i paniami dyrektor. Wychowawczyniami tegorocznych klas pierwszych s±:

KLASA I a
mgr Katarzyna Dolata

KLASA I b
mgr Anna Wysocka

KLASA I c
mgr Ewa Ginda

KLASA I d
mgr Sławomira Mickiewicz

Opracowała: Katarzyna Dolata

MUZEUM

>>Galeria<<


OKO W OKO Z DINOZAURAMI

       Był nieprzyjemny, dżdżysty poranek. Brzydka aura nie zachęcała do podróżowania! Mimo to, uczniowie klasy 3a i 3b pod opiek± nauczycieli i rodziców 18 paĽdziernika 2007r. wybrali się na wycieczkę do Rogowa, do największego w Polsce Parku Dinozaurów.
       Gdy spacerowali¶my po Zaurolandii, wiatr rozpędził ciemne, deszczowe chmury i do końca pobytu w Rogowie towarzyszyło nam słońce. Spaceruj±c dwukilometrow± ¶cieżk± edukacyjn± wzdłuż brzegów Jeziora Rogowskiego, spotkali¶my 65 naturalnej wielko¶ci dinozaurów. Przewodnik w przystępny sposób przedstawił nam tryb życia, sposoby odżywiania poszczególnych okazów i hipotezy dotycz±ce przyczyn ich wyginięcia.
       W Muzeum Paleontologicznym, które znajduje się na terenie Zaurolandii, zwiedzili¶my wystawę skamieniało¶ci z różnych epok geologicznych, przygl±dali¶my się mieszkańcom mórz i l±dów sprzed dziesi±tek i setek milionów lat, ogl±dali¶my tropy jurajskich dinozaurów i muszle amonitów.
       Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach plastycznych. Każde dziecko otrzymało miniaturow± postać dinozaura, któr± należało pomalować farbami. Kolejnym zadaniem było staranne pokolorowanie ilustracji przedstawiaj±cej scenę z życia prehistorycznych gadów.
        Wiele radosnych wrażeń dostarczył uczniom plac zabaw. Dzieci z ochot± korzystały z hu¶tawek, karuzeli i zjeżdżalni, pokonywały zestawy sprawno¶ciowo-zręczno¶ciowe i wspinaczkowe. Bawiły się w paleontologów-odkrywców, odkopuj±c szkielet ogromnego, drapieżnego dinozaura.
       Wszystkim uczestnikom wycieczki bardzo podobało się w Zaurolandii. Wesoło i przyjemnie spędzili czas. Pragn± ponownie odwiedzić Park.

>>Galeria<<

Opracowała: Iwona Rzańska

Dzień Edukacji Narodowej w fotografii

>>Galeria<<


Wycieczka do Poznania

        W dniu 10 paĽdziernika 2007r. uczniowie klas 6a i 6c pod opiek± Pani Elżbiety Kowali, Renaty Piechowiak i Izabeli Andrzejczak pojechali na wycieczkę do Poznania.
W podziemiach klasztoru ojców franciszkanów wzięli udział w lekcji po¶więconej historii miasta Poznania. Na pięknej makiecie zobaczyli jak wygl±dał Poznań w XVII w. Poznali też dzieje miasta od założenia pierwszego grodu na Ostrowie Tumskim aż do mrocznych czasów rozbiorów w XVIII wieku.
Podczas spaceru po Starym Rynku zobaczyli piękne renesansowe kamienice, pomnik Bamberki oraz najcenniejszy w Wielkopolsce zabytek renesansowy czyli ratusz. O godzinie 12 uczniowie podziwiali poznańskie koziołki, które trykały się na wieży ratusza. Piękna, barokowa fara też nie umknęła naszej uwadze. Uczniowie zobaczyli wspaniale odnowion± ¶wi±tynię.
Ważnym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Uczniowie mieli okazję zobaczyć wiele pami±tek zwi±zanych z najważniejszym dla Wielkopolan powstaniem. W muzeum zgromadzono m.in. mundury, broń, odznaczenia i medale, listy, zdjęcia i wspomnienia o powstańcach. Te pami±tki s± szczególnie cenne, gdyż zachowało się ich bardzo mało.
        Wycieczka do Poznania i miejsca, które uczniowie zobaczyli na pewno pogłębiły wiedzę uczniów o stolicy naszej malej ojczyzny oraz o patronie naszej szkoły.


Opracowała: Renata PiechowiakPolicjanci z obornickiej "drogówki" odwiedzili uczniów klas pierwszych

Dnia 25 wrze¶nia 2007r. wychowawczyni klasy 1a - mgr Katarzyna Dolata zorganizowała spotkanie uczniów klas pierwszych z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Obornikach. Mury naszej "Trójeczki" odwiedzili: Kierownik Referatu Ruchu Drogowego KPP w Obornikach - aspirant sztabowy Sławomir Lewandowski oraz policjanci Referatu Ruchu Drogowego KPP w Obornikach - sierżant sztabowy Adam Myszkowski i sierżant sztabowy Jarosław Schiller. Policjanci zapoznali pierwszoklasistów ( 88 uczniów) z podstawowymi zasadami ruchu drogowego obowi±zuj±cymi pieszych. Przestrzegali najmłodszych uczniów przed niebezpieczeństwami czyhaj±cymi na nich w domu, na podwórku i w innych miejscach publicznych. Uczniowie uważnie słuchali przestróg. Każde dziecko otrzymało w prezencie znaczek odblaskowy na tornister, grę planszow± utrwalaj±c± zasady ruchu drogowego oraz maskotkę "PANCERNIK" przypominaj±c± o zapinaniu pasów bezpieczeństwa w samochodzie. Dyrekcja Szkoły, nauczyciele i dzieci klas pierwszych serdecznie dziękuj± Policjantom KPP w Obornikach za naukę i po¶więcony uczniom czas.

w - ce dyr. Iwona Rzańska
szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa
LAS I JEGO MIESZKAŃCY - LEKCJA W TERENIE

       Członkowie Koła Łowieckiego nr 58 "Olszyna" i le¶niczy Artur Lange przygotowali dla naszych uczniów bardzo ciekawe zajęcia. 28 wrze¶nia 2007r. dzieci klasy IIIa i VIa pod opiek± Iwony Rzańskiej i Izabeli Konewki udały się do okólnika Koła Łowieckiego w Olszynie.
       Niespodzianki, które zastali¶my przerosły nasze naj¶mielsze oczekiwania! My¶liwi i le¶niczy perfekcyjnie przygotowali i przeprowadzili zajęcia dotycz±ce lasu i jego mieszkańców. Zajęcia odbyły się w grupach.
       Pan Artur Lange uczył rozpoznawania gatunków drzew i krzewów, tłumaczył z jakich warstw zbudowany jest las, jakie ro¶liny i zwierzęta żyj± w poszczególnych jego warstwach Szczegółowo omówił plansze edukacyjne "Drzewa naszych lasów". W lesie prowadził ćwiczenia praktyczne, maj±ce na celu doskonalenie umiejętno¶ci rozpoznawania drzew i krzewów. Ostrzegał przed niebezpieczeństwami czyhaj±cymi w lesie ( kleszcze, zwierzęta chore na w¶ciekliznę, wnyki i sidła zakładane przez kłusowników) i wskazywał wła¶ciwe sposoby zachowania w niebezpiecznych sytuacjach. Szczególn± uwagę uczniów zwracał na ro¶liny truj±ce (grzyby, jagody). Dzieci były zainteresowane tematem zajęć i bardzo się cieszyły, gdy znalazły dorodne borowiki.
       Pan Wojciech Metler prowadził zajęcia dotycz±ce zwierz±t le¶nych i ich zwyczajów. Dzieci z uwag± słuchały opowie¶ci o mieszkańcach lasu. Z zaciekawieniem przygl±dały się eksponatom zwierz±t usytuowanym w naturalnym ¶rodowisku. Był borsuk, lis, dzik, kozioł, myszołów, tchórz, kuna, wydra i wiewiórka. My¶liwy Wojciech Rabsch przywiózł dwa żywe dziki. Dla większo¶ci dzieci, było to pierwsze w życiu spotkanie "oko w oko" z tymi zwierzętami.
       Kolejn± niespodziank± był poczęstunek przy ognisku. Dzieci piekły kiełbaski. Gospodarze spotkania obdarowali uczniów pysznymi napojami i słodyczami.
       Ten dzień długo utkwi dzieciom w pamięci. W atrakcyjny sposób wzbogaciły swoj± wiedzę o le¶nym ¶rodowisku. Zdeklarowały, że z ochot± będ± zbierały żołędzie dla zwierz±t le¶nych, by nie głodowały zim±. Wiosn± pomog± my¶liwym zebrać bulwy topinamburu, który dla zwierz±t jest tym, czym dla dzieci słodycze.
       BARDZO DZIĘKUJEMY my¶liwym: Zygmuntowi WoĽnickiemu, Wojciechowi Metlerowi, Przemysławowi Grabowskiemu (wła¶ciciel prezentowanej kolekcji zwierz±t, współfundator poczęstunku dla dzieci), Zbigniewowi Jóżwiakowi (inicjator zajęć edukacyjnych w lesie), Wojciechowi Rabsch (wła¶ciciel hodowli dzików), Zbigniewowi Troczyńskiemu i le¶niczemu Arturowi Lange za wysiłek włożony w przygotowanie wspaniałej lekcji, poczęstunek i po¶więcony dzieciom czas.


DARZ BÓR

Opracowała: Iwona Rzańska

>>Galeria<<


,,Sprz±tanie ¦wiata - Polska 2007"

W dniach 14-16 wrze¶nia zorganizowana została akcja ,,Sprz±tanie ¦wiata-Polska 2007", która w tym roku rozpoczęła wieloletni± kampanię edukacyjn± zwi±zan± z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, m±drym gospodarowaniem energi± i zasobami naturalnymi, a także selektywn± zbiórk± odpadów i używaniem produktów z recyklingu. Hasło tegorocznej edycji kampanii to:

,,Oszczędzaj. Wył±czaj. Odzyskuj. ¦wieć przykładem!"
Od wielu już lat szkoła nasza czynnie wł±cza się w ogólnopolskie sprz±tanie i bierze udział we wszelkich działaniach na rzecz ¶rodowiska przyrodniczego naszego regionu. Również i w tym roku nie pozostali¶my obojętni. W holu szkoły przygotowana została gazetka informuj±ca o kolejnej, 14 już akcji sprz±tania i zawieraj±ca szereg wskazówek dotycz±cych oszczędzania energii i segregowania odpadów. W pi±tek 14 wrze¶nia wszyscy uczniowie obejrzeli przygotowane przez pani± wicedyrektor Izabelę Konewkę inscenizacje ,,Jak na ¦l±sku energię oszczędzano" oraz ,,Na wysypisku ¶mieci", podczas których uczniowie klasy 6a i 5d wcielili się w bohaterów znanego serialu ,,¦więta wojna", a także odegrali rolę odpadów pozostawionych na wysypisku. Przedstawienie, wzbogacone pięknymi ekologicznymi piosenkami opracowanymi przez pani± Joannę Kanię bardzo się wszystkim podobało. Jeszcze tego samego dnia, uczniowie wraz z wychowawcami wyruszyli na sprz±tanie. ¦mieci zbierane były selektywnie do worków, które otrzymali¶my z Urzędu Miejskiego. Rejon sprz±tania obejmował przede wszystkim bliższe i dalsze otoczenie szkoły, tereny przy działkach , O¶. Przemysława, Park Zwycięstwa, a także Promenadę nad jeziorem oraz cmentarz. miejski. W sprz±taniu uczestniczyło ł±cznie około 400 uczniów i 20 nauczycieli. Zebrali¶my selektywnie ok. 50 worków najróżniejszych odpadów (najwięcej było plastików i butelek PET). Wielu nauczycieli omawiało na godzinach wychowawczych zasady oszczędnego korzystania z wody i energii, a niektórzy przeprowadzili w¶ród uczniów ekologiczne ankiety.

Koordynator akcji
,,Sprz±tanie ¦wiata - Polska 2007"
w Szkole Podstawowej nr 3
wicedyrektor Izabela Konewka


>>Galeria<<


Kuchnia ruszyła pełn± par±!

Panie kucharki czekaj± na dzieci z pysznymi obiadami. W tym roku szkolnym będ± ich przygotowywać około 220 dziennie. Jeste¶my przekonani, że jak zawsze będ± wszystkim smakować.ROK SZKOLNY 2007/2008Kochani Uczniowie!

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2007/2008. Już za chwilę rozlegnie się pierwszy po wakacjach dzwonek i rozpocznie się nowa lekcja. Życzę Wam by była ona fascynuj±c± przygod± z Mistrzem, spotkaniem z nauk±, odkrywaniem jej tajemnic, ale też odnajdywaniem siebie. Życzę rado¶ci, zabawy i wielu przyjaĽni. Chciałabym, aby ten rok pozostał na długo w Waszej pamięci. By był wspomnieniem przyjaznej szkoły, miejsca azylu, nie tylko twórczego i intelektualnego, ale i opiekuńczego. Życzę Wam, aby była to lekcja ważna, z której będziecie czerpać przez całe życie.

Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy, wszyscy nasi pracownicy!

To Wasz trud, wysiłek i mozolna praca daj± efekty. Realizujecie trudne zadania i bardzo często osi±gacie wybitne rezultaty. ¦wiadcz± o tym sukcesy naszych wychowanków, zdobywających nagrody w licznych konkursach. Dziękuj±c Wam już dzi¶ za wysiłek uczenia i wychowania, życzę wielkiej wytrwało¶ci w pracy Pedagoga. B±dĽcie dla swych uczniów Mistrzami, Przewodnikami, Autorytetem.
>>Rok szkolny 2006/2007 <<