Dysleksja Polskie Towarzystwo Dysleksji
Dysgrafia
Zesp Nadpobudliwoci Psychoruchowej - ADHD Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawie
Narkotyki Komenda Wojewdzka Policji w Poznaniu
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziaania Narkomanii
Polska Sie Redukcji Szkd
Inne
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Narodowe Centrum Zasobw Poradnictwa Zawodowego
Oglnopolska Baza Psychologw
Portal - Dzieci Sprawne Inaczej
Serwis powicony specyficznym trudnociom w uczeniu si
Polski Zwizek Logopedw
Portal - Dziecko w sieci