Samorzd Uczniowski Szkoy Podstawowej nr 3 im. Powstacw Wielkopolskich

 1. Rada Samorzdu Uczniowskiego

 2. Poczty sztandarowe

 3. Regulamin Samorzdu Uczniowskiego

 4. Plan Pracy Samorzdu Uczniowskiego

 5. Aktualnoci z naszej dziaalnoci!

 6. A mio popatrze...Rada Samorzdu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczca Joanna Krajniak
Za-ca przewodniczcej Nina Reiss
Sekretarz Nikola Szramska
Kronikarz Aleksandra Rzepecka
Skarbnik Amelia Szulc
Rzecznik ds. uczniw klas I-VIII Konstancja Ostrowska
Przewodniczca gabinetu ds. gospodarczych Aleksandra Pilecka
Przewodniczcy gabinetu ds. rozrywki Eryk Niespodziany, Jakub Ratajczak
Przewodniczcy gabinetu ds. nauki Laura Pilarska

Opiekun: mgr Agata Malewska


POCZET SZTANDAROWY PASTWOWY


CHORY

Igor Pitkowski kl. 8a

PRZYBOCZNA

Nina Reiss kl. 8b

PRZYBOCZNA

Zofia Ruks kl. 6b

POCZET SZTANDAROWY SZKOLNY

CHORY

Kacper Rozmarynowicz kl. 8a

PRZYBOCZNA

Zuzanna Kubiak kl. 8a

PRZYBOCZNA

Amelia Rogoska kl.8d


POCZET REZERWOWY

CHORY

Aleksander Drewicz kl. 8b

PRZYBOCZNE

Julia Skalska kl. 8d
Weronika Nowakowska kl. 8a


REGULAMIN SAMORZDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOY PODSTAWOWEJ NR 3
IM. POWSTACWWIELKOPOLSKICH W ROGONIE


PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa o systemie owiaty z dnia 7 wrzenia 1991r. - art.55
(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z pniejszymi zmianami)
2. Statut Szkoy Podstawowej nr 3 im. Powstacw Wielkopolskich w Rogonie
3. Konwencja Praw Dziecka
4. Powszechna Deklaracja Praw Czowieka i Obywatela

REGULAMIN ZAWIERA:

1. Postanowienia oglne.
2. Cele Samorzdu Uczniowskiego.
3. Zadania Samorzdu Uczniowskiego.
4. Organy Samorzdu Uczniowskiego.
5. Uprawnienia Samorzdu Uczniowskiego.
6. Zadania organw Samorzdu Uczniowskiego.
7. Fundusze Samorzdu Uczniowskiego.
8. Zadania Opiekuna Samorzdu Uczniowskiego.
9. Ordynacja wyborcza.
10. Przepisy kocowe.

I. POSTANOWIENIA OGLNE

1

W szkole dziaa Samorzd Uczniowski zwany dalej ,,Samorzdem''.

2

Samorzd tworz wszyscy uczniowie szkoy.

3

Zasady wybierania i dziaania organw Samorzdu okrela regulamin uchwalony przez og uczniw w gosowaniu rwnym, tajnym i powszechnym.

4

Regulamin Samorzdu nie moe by sprzeczny ze Statutem Szkoy.

II. CELE SAMORZDU UCZNIOWSKIEGO

5
Samorzd Uczniowski jest wewntrzszkolnym organem, ktrego celem jest:

1.Reprezentowanie caej spoecznoci uczniowskiej szkoy.

2.Organizowanie dziaalnoci kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z wasnymi potrzebami i moliwociami organizacyjnymi.

3.Wspdziaanie z innymi organami szkoy dla prawidowego funkcjonowania caej spoecznoci szkolnej.

4.Pobudzanie i organizowanie rnych form aktywnoci uczniw w porozumieniu z Rad Pedagogiczn i Dyrektorem Szkoy.

5.Wszechstronne dziaanie zobowizujce uczniw do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosym i kolegom.

6.Tworzenie warunkw samorzdnoci, partnerstwa, demokratycznych form wspycia i poszanowania przez uczniw wspodpowiedzialnoci za funkcjonowanie szkoy.

7. Uczestnictwo w samodzielnym rozwizywaniu problemw dotyczcych zasad wspycia w rodowisku, ksztatowaniu umiejtnoci dziaa zespoowych, integrujcych spoeczno szkoln.

8. Wdraanie zasad demokracji w yciu szkoy.

III. ZADANIA SAMORZDU UCZNIOWSKIEGO

6
Do zada Samorzdu Uczniowskiego naley:

1. Przedstawianie wadzom szkolnym opinii i potrzeb uczniw.

2. Wspudzia w rozwijaniu, w czasie wolnym od zaj lekcyjnych, zainteresowa naukowych, kulturalnych, turystyczno - krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.

3. Reprezentowanie spoecznoci szkolnej na uroczystociach pastwowych (poczty sztandarowe).

4. Dbanie w caoksztacie swej dziaalnoci o dobre imi i honor szkoy, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

5. Angaowanie uczniw do wykonania niezbdnych prac na rzecz klasy i szkoy, inspirowanie spoecznoci szkolnej do udziau w pracach na rzecz rodowiska.

6. Organizowanie pomocy koleeskiej uczniom napotykajcym na trudnoci w szkole, w rodowisku rwieniczym i rodzinnym.

7. Zgaszanie uczniw do wyrnie i nagrd, a take kar obowizujcych w szkole.

8. Organizowanie imprez i prac pozwalajcych uzyska fundusze na wsplne cele.

9. Dysponowanie, w porozumieniu z Opiekunem, funduszami bdcymi w posiadaniu Samorzdu Uczniowskiego.

10. Rozstrzyganie sporw midzy uczniami.

11. Informowanie caej spoecznoci szkolnej o swoich opiniach, problemach i dziaaniach (informacje na tablicy ogoszeniowej SU, godziny wychowawcze, apele).

12. Ksztatowanie wspodpowiedzialnoci za budynek i sprzt szkolny.

IV. ORGANY SAMORZDU UCZNIOWSKIEGO

7
Organami Samorzdu s:
1. Zebranie wszystkich uczniw szkoy (walne)
2. Przewodniczcy Samorzdu
3. Rada Samorzdu Uczniowskiego
4. Zarzd Rady
5. Komisje stae i dorane
6. Rady Klasowe Samorzdw

8

Do Samorzdu Uczniowskiego nale wszyscy uczniowie szkoy, a uczniowie poszczeglnych klas do Samorzdw Klasowych.
9

W skad Rad Klasowych Samorzdw Uczniowskich wchodz:

1. przewodniczcy
2. zastpca przewodniczcego
3. skarbnik
4. sekretarz

10

Wybr Rady Klasowej dokonywany jest w klasach w gosowaniu jawnym w terminie do 20 wrzenia.
11

W skad Rady Szkolnego Samorzdu Uczniowskiego wchodz czonkowie:

1. Zarzdu Samorzdu
2. sekcji organizacyjnych
3. pocztw sztandarowych
4. Rady Samorzdw Klasowych.

12

W skad Zarzdu Samorzdu Uczniowskiego wchodz:

1. przewodniczcy
2. zastpca
3. rzecznik d/s uczniw klas modszych I - III
4. rzecznik d/s uczniw klas starszych IV - VI
5. sekretarz
6. kronikarz
7. skarbnik
8. przewodniczcy gabinetu do spraw nauki
9. przewodniczcy gabinetu do spraw dyurw
10. przewodniczcy gabinetu do spraw rozrywki

13

1. Wybr pocztw sztandarowych dokonywany jest przez Dyrektora szkoy w pierwszym tygodniu czerwca.

2. Kandydat do pocztu sztandarowego powinien:

1) posiada ocen co najmniej bardzo dobr z zachowania
2) osiga bardzo dobre wyniki nauczania (rednia ocen co najmniej 4,75)
3) posiada reprezentacyjn sylwetk.

3. Do pocztw sztandarowych kandyduj uczniowie klas V, wytypowani wczeniej przez wychowawc i uczniw swojej klasy.

4. Spord kandydatw wybiera si 2 chorych i 4 przyboczne.

14

Rada SU wybierana jest przez uczniw klas III - V w gosowaniu tajnym wedug ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez og czonkw Samorzdu.
15

Nad przebiegiem prac Samorzdu czuwa Opiekun Samorzdu Uczniowskiego.

16

W przypadku racych zaniedba na wniosek Dyrektora szkoy, Opiekuna Samorzdu Uczniowskiego lub Samorzdu Klasowego moe doj do odwoania Zarzdu SU, lub jego czonkw.

17

Kadencja Zarzdu Samorzdu Uczniowskiego trwa od 1 wrzenia do 31 sierpnia nastpnego roku.

18

Samorzd Uczniowski pracuje w oparciu o plan pracy ustalony na biecy rok pracy.
19

1. Dokumentacj Samorzdu tworz:

1) Regulamin Samorzdu
2) plan pracy zatwierdzony przez Zarzd SU na cay rok szkolny
3) ksiga kasowa prowadzona przez skarbnika SU
4) kronika Samorzdu prowadzona przez kronikarza SU
5) sprawozdania, protokoy i uchway sporzdzane przez sekretarza SU

2. Protokoy i sprawozdania powinny by podpisane przez opiekuna Samorzdu Uczniowskiego i przez dwch przedstawicieli Rady Samorzdu Uczniowskiego.

3. Po zakoczeniu kadencji Samorzdu Uczniowskiego ksiga przychodw i wydatkw oraz ksiga protokow przechowywane s w sekretariacie szkoy.

4. Dokumentacja SU jest nadzorowana przez Opiekuna SU i Dyrektora Szkoy.

20

1. Regulamin SU uchwalany jest przez og uczniw w gosowaniu rwnym, tajnym i powszechnym.

2. Walne zgromadzenie uczniw w toku kadencji na wniosek uczniw moe dokona zmian lub uzupenie Regulaminu SU.

3. Zmian w Regulaminie Samorzdu Uczniowskiego moe dokona Dyrektor Szkoy po wczeniejszym zaopiniowaniu przez Samorzd Uczniowski, Rad Rodzicw i Rad Pedagogiczn.

21

Organy SU s jedynymi reprezentantami ogu uczniw.

22

Zarzd SU omawia problemy nurtujce modzie na spotkaniu z Dyrektorem Szkoy w zalenoci od potrzeb.

23

Spotkania SU odbywaj raz w miesicu, w razie potrzeby czciej.

V. UPRAWNIENIA SAMORZDU UCZNIOWSKIEGO

24

Do uprawnie Samorzdu Uczniowskiego naley przedstawianie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioskw i opinii we wszystkich sprawach szkoy, w szczeglnoci dotyczcych realizacji podstawowych praw uczniw, takich jak:

1.Prawo do zapoznawania si z programami nauczania, ich treci, celami i stawianymi wymaganiami.

2.Prawo do znajomoci zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniw.

3.Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postpw w nauce i zachowaniu.

4.Prawo wyboru nauczyciela penicego rol Opiekuna Samorzdu, ktry bdzie wspiera uczniw w kadej sprawie i pomaga w rozwizywaniu problemw.

5.Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

6.Prawo do organizacji ycia szkolnego umoliwiajcego zachowanie waciwych proporcji midzy wysikiem szkolnym a moliwoci rozwijania wasnych zainteresowa.

7. Prawo do organizowania dziaalnoci kulturalnej, owiatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z wasnymi potrzebami i moliwociami organizacyjnymi szkoy, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoy;

8. Prawo do zgaszania propozycji do Programu Wychowawczego Szkoy, Szkolnego Programu Profilaktyki i Statutu Szkoy.

9. Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania.

10. Prawo opiniowania pracy nauczycieli (na prob Dyrektora Szkoy).

VI. ZADANIA ORGANW SAMORZDU UCZNIOWSKIEGO

25

1. Organy Samorzdu Uczniowskiego zobowizane s raz w roku skada sprawozdanie ze swojej dziaalnoci na walnym zebraniu uczniw.

2. Walne zebranie uczniw zwoywane jest na wniosek:

1) co najmniej 1/5 uczniw szkoy,
2) Przewodniczcego Samorzdu,
3) Rady Samorzdu.

3. Walne zebranie powinno by zwoane najpniej 14 dni od daty zoenia wniosku.

4. Prawo do udziau w walnym zebraniu maj wszyscy uczniowie szkoy.

5. Walne zebranie podejmuje decyzje w formie opinii i wnioskw. Decyzje zapadaj zwyk wikszoci gosw.

6. Do kompetencji walnego zebrania naley:

1) przyjmowanie sprawozda z dziaalnoci Rady Samorzdu, wyraanie swojej opinii o pracy samorzdu, przewodniczcego, komisji.
2) prawo odwoania organw samorzdu lub poszczeglnych osb, jeeli nie wykonuj powierzonych im zada.
3) wybr nauczyciela bdcego opiekunem Samorzdu.
4) uchwalanie regulaminu Samorzdu Uczniowskiego.

7. Przewodniczcy Samorzdu Uczniowskiego:

1) reprezentuje Samorzd wobec Rady Rodzicw, Rady Pedagogicznej
2) kieruje prac Samorzdu
3) organizuje wspdziaanie SU z Samorzdami Klasowymi
4) przewodniczy walnemu zebraniu uczniw.

8. Rada Samorzdu Uczniowskiego:

1) zwouje walne zebranie uczniw
2) opracowuje i przedstawia projekt programu prac Samorzdu
3) jest porednim wyrazicielem woli uczniw, a bezporednim walnego zgromadzenia, wobec Dyrektora szkoy i Rady Pedagogicznej
4) Radzie Samorzdu podlegaj przewodniczcy klas
5) Rada Samorzdu ma prawo organizowania referendum w sprawach wanych dla szkoy
6) zebrania Rady SU zwouje przewodniczcy w zalenoci od potrzeb, nie rzadziej ni raz w miesicu.
7) uchway Rady Samorzdu, opinie i wnioski zapadaj zwyk wikszoci gosw przy obecnoci co najmniej poowy jej czonkw.

9. Zarzd Rady Samorzdu Uczniowskiego:

1) opracowuje program prac Samorzdu
2) reprezentuje opinie uczniw wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodzicw - rzecznik d/s uczniw klas starszych IV - VI.
3) prowadzi biec dokumentacj prac Rady Samorzdu - sekretarz.

10. Przewodniczcy Rady Samorzdu Uczniowskiego :

1) stoi na czele Zarzdu Rady SU
2) realizuje program prac Samorzdu
3) kieruje pracami komisji
4) kontaktuje si z przewodniczcymi klas 5) reprezentuje spoeczno uczniowsk wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodzicw i Dyrekcji szkoy.

11. Zastpca przewodniczcego Rady Zarzdu SU wspomaga przewodniczcego we wszystkich zadaniach wynikajcych z jego funkcji.

12. Rzecznik d/s uczniw klas modszych I - III:

1) przedstawia problemy modszych kolegw na forum Rady Samorzdu
2) wspomaga klasy modsze w organizowaniu imprez szkolnych.

13. Rzecznik d/s uczniw klas starszych IV - VI:

1) reprezentuje razem z przewodniczcym uczniw wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodzicw i Dyrekcji szkoy
2) wyznacza w klasach cznikw, ktrzy stanowi jego gabinet.

14. Sekretarz jako czonek Zarzdu SU:

1) prowadzi dokumentacj Samorzdu
2) prowadzi (wraz ze swoim gabinetem) tablic prac Samorzdu.

15. Kronikarz prowadzi kronik Samorzdu Uczniowskiego.

16. Skarbnik prowadzi ksig kasow Samorzdu Uczniowskiego.

17. Samorzd pracuje w sekcjach:

1) Sekcja Rozrywki odpowiadajca za organizacj imprez Samorzdu Uczniowskiego.

2) Sekcja Porzdkowa odpowiadajca za sprawny ich przebieg.

3) Sekcja Naukowa odpowiada za organizacj konkursw, zawodw, akcji charytatywnych oraz aktualizacje informacji na tablicy ogosze.

4) Zadania sekcji opracowuje si na oglnym zebraniu czonkw zarzdw klas, na zebraniu tym wybierani s te liderzy poszczeglnych sekcji.

VII. FUNDUSZE SAMORZDU UCZNIOWSKIEGO

26

1. Samorzd Uczniowski posiada wasne fundusze, ktre su do finansowania jego dziaalnoci, dysponentem funduszy jest Zarzd w porozumieniu z Opiekunem.

2. Fundusze Samorzdu mog by tworzone:

1) z dochodw uzyskanych z organizowanych przez Samorzd imprez

2) z dochodw za zbirk surowcw wtrnych

3) ze rodkw przekazywanych przez Rad Rodzicw, zakad opiekuczy, inne instytucje i organizacje oraz osoby prywatne.

3. Samorzd Uczniowski moe zwrci si do Rady Rodzicw o pomoc finansow w zakupie nagrd w organizowanych konkursach i nagrd dla uczniw wyrniajcych si w pracy Samorzdu Uczniowskiego oraz w organizowaniu imprez szkolnych.

4. rodki finansowe nie wykorzystane w danej kadencji s przekazywane kolejnemu Zarzdowi SU.

VIII. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZDU UCZNIOWSKIEGO

27
1. Opiekunem Samorzdu Uczniowskiego jest przedstawiciel Rady Pedagogicznej wybrany przez uczniw w tajnym, powszechnym gosowaniu, przed zakoczeniem roku szkolnego poprzedzajcego kadencj Samorzdu.

2. Do obowizkw Opiekuna SU naley:

1) Udzielanie pomocy SU w realizacji zada, w szczeglnoci wymagajcych udziau nauczycieli i Dyrektora Szkoy.
2) Sprawowanie opieki nad pocztami sztandarowymi szkoy.
3) Czuwanie nad prawidowym dziaaniem Samorzdu, w tym rwnie w zakresie dysponowania funduszami.
4) Informowanie modziey o uchwaach Rady Pedagogicznej dotyczcych spraw uczniowskich.
5) Inspirowanie nauczycieli (wychowawcw) do wsppracy z SU i udzielanie mu pomocy w jego dziaalnoci.
6) Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozda z dziaalnoci SU (po pierwszym proczu i na koniec roku szkolnego).
7) Nadzorowanie dokumentacji i rozlicze finansowych SU.
8) Poredniczenie w rozstrzyganiu konfliktw midzy uczniami, zapobieganie konfliktom midzy uczniami a nauczycielami.

3. Opiekun Samorzdu Uczniowskiego:

1) Odpowiada za prowadzenie ksigi protokow ze wszystkich zebra Samorzdu Uczniowskiego oraz ze wszystkich imprez organizowanych przez Samorzd Uczniowski.
2) Prowadzi ksig przychodw i wydatkw.
3) Raz na rok przygotowuje sprawozdanie finansowe i docza je do sprawozdania z dziaalnoci za dany rok szkolny.

IX. ORDYNACJA WYBORCZA

28

1. Wybory Rady Samorzdu przeprowadza komisja wyborcza skadajca si z 10 osb wybranych w jawnym gosowaniu spord uczniw klas szstych.

2. Do obowizkw komisji wyborczej naley:

      1) Przyjcie zgosze od kandydatw.
      2) Przygotowanie wyborw.
      3) Przeprowadzenie wyborw.
      4) Sporzdzenie protoku.
      5) Ogoszenie wynikw wyborw (w cigu 24 godzin od ich zakoczenia)

3. Nad prawidowym przebiegiem wyborw czuwaj tzw. ,,mowie zaufania'' w iloci 3 osb wybrani w gosowaniu jawnym, ktrzy nie mog kandydowa do wadz Samorzdu.

4. Wybory do Rady SU s: powszechne (kady ucze ma prawo udziau w gosowaniu), rwne (kady ucze ma trzy gosy), bezporednie (kady gosuje osobicie), tajne (wybr jest anonimowy) i odbywaj si w pierwszym tygodniu czerwca.

5.W wyborach bior udzia wszyscy uczniowie klas III - VI .

6. Do Rady SU kandyduj uczniowie klas V, wytypowani wczeniej przez uczniw klas III - VI (zgoszenia od 25 do 30 kwietnia biecego roku szkolnego).

7. Kandydaci zbieraj na licie podpisy osb popierajcych ich zgoszenie spord uczniw klas III - VI w iloci 30 podpisw, list z podpisami przekazuj komisji wyborczej.

8. Kady ucze klas III - VI moe zoy maksymalnie dwa podpisy na listach uczniw kandydujcych do Rady SU.

9. Kandydat do Rady SU powinien:

      1) by miaym, odwanym, przebojowym, pomysowym, dowcipnym
      2) umie wsppracowa w grupie
      3) umie podejmowa decyzje, negocjacje
      4) chtnie dziaa na rzecz uczniw
      5) posiada ocen co najmniej bardzo dobr z zachowania
      6) nie mie problemw w nauce.

10.Wybory poprzedza czterotygodniowa kampania wyborcza, podczas ktrej:

      1) kandydaci na gazetce ciennej SU przedstawiaj swoje zdjcie, informacje o sobie oraz pomysy na swoj dziaalno w Samorzdzie,
      2) organizuj mitingi, apele, zachcaj do wyborw poprzez ulotki, plakaty,
      3) na spotkaniach z wyborcami przedstawiaj swoje programy wyborcze.

11. Kampania trwa do dnia wyborw.

12. Na kartach do gosowania nazwiska kandydatw umieszcza si alfabetycznie.

13. Karty wrzucane s do urny wyborczej.

14. Kady gosujcy ucze ma prawo do oddania jednego gosu na Opiekuna SU i nie wicej ni trzech gosw na kandydatw do Rady SU stawiajc przy ich nazwiskach znak X - gos wany.

15. W skad Rady SU wchodzi 10-ciu kandydatw z najwiksz iloci gosw i 6- ciu uczniw wybranych do pocztw sztandarowych.

16. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spord siebie organy rady ( zarzd, przewodniczcego - tajnie, skarbnika, sekretarza i komisje - jawnie).

17. Wyboru Opiekuna dokonuje spoeczno uczniowska zgodnie z ustanowion ordynacj.

18. Kandydatami na Opiekuna SU s wszyscy przedstawiciele Rady Pedagogicznej Szkoy Podstawowej nr 3 w Rogonie z wyczeniem tych, ktrzy maj prawo do przerwy w kandydowaniu /po kadej kadencji Samorzdu Uczniowskiego nauczyciel- opiekun ma prawo odmwi udziau w wyborach przez dwa kolejne lata/.

19. Kadencja Opiekuna trwa jeden rok szkolny - od 01 wrzenia do 31 sierpnia.

20. Opiekunem SU zostaje nauczyciel z najwiksz liczb gosw.

X. Przepisy kocowe

29

1. Dyrekcja Szkoy i Rada Pedagogiczna powinna:

1) udziela pomocy w caoksztacie dziaalnoci Samorzdw, w szczeglnoci w przedsiwziciach wymagajcych udziau pracownikw szkoy

2) zapozna SU z tymi elementami planu dziaalnoci wychowawczej szkoy, ktrych realizacja uzaleniona jest od aktywnoci i inicjatywy samych uczniw oraz informowa ich o aktualnych sprawach wychowawczych
i problemach szkoy

3) zapewni warunki materialne i organizacyjne niezbdne do dziaalnoci Samorzdw

4) wysuchiwa i wykorzystywa opinie uczniw oraz informowa ich o zajtym przez wadze szkolne stanowisku

5) czuwa nad zgodnoci dziaalnoci SU z celami wychowawczymi szkoy

6) zapewni koordynacj dziaalnoci SU z innymi organizacjami uczniowskimi i z wadzami szkoy.

2. Dyrektor Szkoy ma obowizek zawiesi i uchyli uchwa lub inne postanowienia Samorzdu, jeeli s one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoy.

3. Dyrektor Szkoy ma prawo do kontroli dziaalnoci Samorzdu Uczniowskiego, w tym wydatkowania rodkw finansowych.

4. Sprawy wymagajce wspdziaania Dyrektora Szkoy, Rady Pedagogicznej, Rady Rodzicw z Samorzdem Uczniowskim powinny by rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

5. Uczniowie wystpujcy w obronie praw uczniowskich nie mog by z tego powodu negatywnie oceniani.

6. Regulamin wchodzi w ycie z dniem jego ogoszenia.

7. Samorzd Uczniowski w uzgodnieniu z organami szkoy tworzy Kodeks Ucznia stanowicy zacznik do niniejszego Regulaminu.

8. Kady ucze szkoy zobowizany jest do przestrzegania postanowie zawartych w Kodeksie Ucznia.

9. Wszystkie nie ujte w Regulaminie sprawy rozstrzyga ostatecznie Dyrektor Szkoy.

Plan Pracy Samorzdu Uczniowskiego

Lp. Zadania Sposb realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji
I. Organizacja pracy samorzdu 1. Przydzia czynnoci funkcyjnych. Opiekun Samorzdu Uczniowskiego wrzesie
cay rok
2. Podzia na sekcje.
3. Zapoznanie z regulaminem samorzdu.
4. Organizowanie zebra czonkw samorzdu.
5. Udzia samorzdw klasowych w wyborach do Samorzdu Uczniowskiego. Sekacja ds. nauki
6. Wybory do Samorzdu Uczniowskiego poprzedzone kampani wyborcz.
7. Prowadzenie Kroniki samorzdu Uczniowskiego. Kronikarze
8. Zagospodarowanie gazetki ciennej ze staymi kcikami:
- "Gratulujemy, Dzikujemy, Krytykujemy",
- "Z ycia szkoy",
- "Zastanw si moe warto!"
- "Kartka z kalendarza!".
Opiekun Samorzdu Uczniowskiego
9. Opieka nad pomnikiem patrona. Sekcja sanitarna i gospodarcza
II. Zadania dotyczce organizowania ycia i pracy szkoy. 1. Organizowanie dyskotek szkolnych Opiekun Samorzdu Uczniowskiego cay rok
2. Przekazywanie ycze dla nauczycieli i pracownikw szkoy z okazji:
- Dnia Edukacji Narodowej,
- Boego Narodzenia,
- Dnia Kobiet,
- wit Wielkiej Nocy.
Sekcja kultury i rozrywki padziernik
grudzie
marzec
kwiecie
3. Udzia w uroczystoci lubowania pierwszoklasistw. Przewodniczca padziernik
4. Wczenie si do zada wynikajcych z programu "Bezpieczna Szkoa - bezpieczne dziecko". Sekcja gospodarcza cay rok
5. Akcje na rzecz ochrony rodowiska:
- zbirka baterii,
- udzia w akcjach ekologicznych:
- "Raban - segregujemy odpady",
- "Ratujemy kasztanowce",
- "Dokarmiamy zwierzta",
- "Sadzenie lasu",
- "Sprztanie wiata".
6. Pomoc w zorganizowaniu Andrzejek w szkole.
7. Mikoajki - sodycze i yczenia dla uczniw.
III. Wsppraca ze rodowiskiem 1. Wczenie si do Obchodw Dnia Ziemi - porzdkowanie terenu wok szkoy i terenu miasta. Sekcja sanitarna i gospodarcza wrzesie
kwiecie
2. Wczenie si do akcji charytatywnej Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy. Sekcja ds. nauki stycze
cay rok
Udzia w akcjach charytatywnych wynikajcych z potrzeb.
Aktualnoci z naszej dziaalnoci!

 • Organizujemy imprezki i imprezy szkolne:
  s dyskoteki z rnych okazji np. karnawau, przyjcia wiosny, czy te Midzynarodowego Dnia Dziecka; by Mikoaj ze sodyczami i rzgami, i wysyalimy walentynki Poczt Walentynkow. • W tym roku w pierwszym dniu wiosny zawitali do naszej szkoy Posacy Wiosny z telegramem i niespodziankami. w telegram by od Wiosny, ktra w tym roku do dugo zwlekaa z pojawieniem si. Nakazaa nam wypdzi srog zim wszelkimi moliwymi sposobami. Kada klasa udekorowaa bardzo wiosenne drzwi od swoich klas, a co odwaniejsi rwnie si przebrali. Posacy Wiosny chodzili po klasach ogldajc wiosenne dekoracje i obdarowujc uczniw sodyczami. Nie omieszkali wstpi do gabinetw pa dyrektor i pokoju nauczycielskiego gdzie pikne panie nauczycielki otrzymay pikne kwiaty - symbole nadchodzcej wiosny.
 • Po raz pierwszy w tym roku zorganizowalimy Wybory Miss i Mistera naszej szkoy. Caa szkoa bya podekscytowana, kady oddawa swj gos na dziewczyn i chopaka, ktrzy powinni zdoby ten zaszczytny tytu. Fina wyborw odby si na Festynie Rodzinnym. Finaowe trjki odpowiaday na mniej lub bardziej skomplikowane pytania Jury skadajcego si z przedstawicieli klas I-III. Nagrodami byy symboliczne statuetki oraz desery lodowe w szkolnej kawiarence klasy 6e. Wybory okazay si udane.

 • Jestemy z przyrod za pan brat,
  wspomagamy zbirk baterii w naszej szkole, sprztamy wiat, ratujemy alej kasztanow przed szkodnikami.
  Z okazji wiatowego Dnia Ziemi pomagalimy w sprztaniu okolic Rogona, bo zawsze chtnie wspomagamy "zielone akcje".
 • To ju stao si tradycj, bo rwnie i w tym roku pomagalimy lokalnemu Kou owieckiemu w oczyszczaniu Alei Kasztanowej ze szkodnikw, ktre skutecznie niszcz nasze pikne okazy przyrody. Mamy nadziej, e nasza akcja nie pjdzie na marne! • Wielkie serce te mamy,
  bo akcje charytatywne wspomagamy, cegieki sprzedajemy i zbirki pienidzy organizujemy.
 • Sprzedalimy wiele cegieek tym roku, ale za nasz najwikszy sukces uwaamy zorganizowanie akcji, ktrej celem byo zebranie funduszy dla ofiar tsunami w Azji. W prawdzie bya to kropla w morzu potrzeb, ale przecie jedna kropla moe przynie ulg spragnionemu.
 • Rok naszej pracy dobieg ju do koca. Nasi nastpcy ju zostali wybrani, mamy nadzieje, e praca w SU bdzie dla Nich tak samo przyjemna jak dla nas. yczymy im owocnej pracy w przyszym roku. A naszym kolegom i koleankom, oraz wszystkim nauczycielom yczymy sonecznych i udanych wakacji.

A mio popatrze...