Pasowanie na czytelnika
hdr
hdr
hdr
hdr
hdr
hdr
hdr
hdr
hdr
hdr
hdr
hdr
hdr
hdr
hdr
hdr
hdr
hdr
hdr
hdr
hdr
dav
dav
dav
dav
dav
dav